Δεύτερη Επιτροπή ΟΗΕ (Economic and Financial Committee)

Η Οικονομική και  Δημοσιονομική Επιτροπή (Economic and Financial Committee)  των ΗΕ επιλαμβάνεται θεμάτων απτομένων της οικονομικής ανάπτυξης, όπως θέματα μακροοικονομικής πολιτικής (συμπεριλαμβανομένων του διεθνούς εμπορίου, του διεθνούς οικονομικού συστήματος και της βιωσιμότητας του εξωτερικού χρέους), χρηματοδότησης για την ανάπτυξη, βιώσιμης ανάπτυξης, ανθρώπινων οικισμών, παγκοσμιοποίησης και αλληλεξάρτησης, εξάλειψης της φτώχειας, επιχειρησιακών δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη, γεωργικής ανάπτυξης, ασφάλειας τροφίμων, τεχνολογιών πληροφoρικής και επικοινωνιών για την ανάπτυξη.

Η Δεύτερη Επιτροπή ασχολείται, επίσης, με θέματα που αφορούν  ομάδες κρατών σε ειδικές καταστάσεις- όπως οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (Less Developed Countries) και οι περίκλειστες αναπτυσσόμενες χώρες (Land Locked Countries).

Συμφώνως με την τρέχουσα διαδικασία της ανανέωσης της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ, η Δεύτερη Επιτροπή έχει δεσμευθεί να επικαιροποιήσει τις μεθόδους και πρακτικές εργασίας της, ούτως ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των συζητήσεων  και αποφάσεών της, καθώς και να ευθυγραμμίσει περαιτέρω την ατζέντα με το πρόγραμμα εργασίας της.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.un.org/en/ga/second/

Scroll to Top