Σύσταση DAC για την Εξάλειψη της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης, Κακοποίησης και Παρενόχλησης στην Αναπτυξιακή Συνεργασία και στην Ανθρωπιστική Βοήθεια, 12 Ιουλίου 2019

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν, μεταξύ άλλων:

την «Κοινή Δήλωση του Tidewater για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης και Κακοποίησης στους Τομείς της Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Βοήθειας», η οποία υπεγράφη από τους Υπουργούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και εκπροσώπους των μελών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ, κατά τη διάρκεια της 50ης ετήσιας συνάντησης του Tidewater (Μέριλαντ, 3-5 Ιουνίου 2018), στην οποία συμφωνήθηκε κοινή δράση για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της κακοποίησης και της παρενόχλησης,
τη «Διακήρυξη του Whistler για την Προστασία από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και την Κακοποίηση στον Τομέα της Διεθνούς Βοήθειας», η οποία υπογράφηκε από τους Υπουργούς Οικονομικών και Αναπτυξιακής Συνεργασίας των G7 (Whistler, 31.5-2.6.2018), πριν από τη διάσκεψη κορυφής των ηγετών των G7 στο Charlevoix του Κεμπέκ, στην οποία δεσμεύθηκαν να υλοποιήσουν τη δέσμευσή τους για μηδενική ανοχή στη σεξουαλική εκμετάλλευση και να ενθαρρύνουν και άλλες κυβερνήσεις να κάνουν το ίδιο και
την αναγνωρισμένη ανάγκη της διασφάλισης μιας προσέγγισης βάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μη επιβλαβούς στην αναπτυξιακή συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς και της συσσωμάτωσης μιας προσέγγισης επικέντρωσης στους επιζώντες και τα θύματα, δεδομένου ότι η σεξουαλική εκμετάλλευση, κακοποίηση και παρενόχληση, οι οποίες μπορεί να αποτελούν παράβαση ή κατάχρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι βαθιά ριζωμένες στη δομική ανισότητα, ιδίως την απουσία ισότητας των φύλων,

τα μέλη της DAC/ΟΟΣΑ υιοθέτησαν, στις 12 Ιουλίου 2019, τη «Σύσταση για την Εξάλειψη της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης, Κακοποίησης και Παρενόχλησης στην Αναπτυξιακή Συνεργασία και στην Ανθρωπιστική Βοήθεια», με την οποία συμφωνούν στα εξής:

1. Ανάπτυξη πολιτικών και προτύπων επαγγελματικής συμπεριφοράς, καθώς και προώθηση οργανωτικών αλλαγών για την αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης, Κακοποίησης και Παρενόχλησης στην παροχή διεθνούς βοήθειας.

2. Ανάπτυξη και υποστήριξη μηχανισμών έγκαιρης ανταπόκρισης για την υποστήριξη επιζώντων και θυμάτων.

3. Καθιέρωση συστημάτων και διαδικασιών αναφορών και αντιμετώπισης, με στόχο την πρόληψη της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης, Κακοποίησης και Παρενόχλησης.

4. Εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόληψη της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης, Κακοποίησης και Παρενόχλησης.

5. Εξασφάλιση διεθνούς συντονισμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης, Κακοποίησης και Παρενόχλησης.

6. Ανάπτυξη μηχανισμών για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόληψη για την αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης, Κακοποίησης και Παρενόχλησης. H Σύσταση είναι πλέον προσβάσιμη στην ιστοσελίδα “Compendium of OECD Legal Instruments”: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-5020.

Whistler Declaration

Tidewater Joint Statement

Αντιμετώπιση Φαινομένων Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης, Κακοποίησης και Παρενόχλησης στη Χώρα μας

Scroll to Top