Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η επίτευξη, μέχρι το έτος 2030, των πρόσφατα υιοθετηθέντων από τον ΟΗΕ (Σεπ. 2015) δεκαεπτά (17) Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης – ΣΒΑ (Sustainable Development Goals) και των 169 Υποστόχων, θα απαιτήσει μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης από την χώρα μας. Σε αντίθεση με τους προγενέστερους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας – ΑΣΧ (Millennium Development Goals) με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης την προηγούμενη δεκαπενταετία, οι ΣΒΑ είναι παγκόσμιοι/οικουμενικοί, καθώς υποχρεούνται να τους υλοποιήσουν όλες οι χώρες, ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες.

Κατ’ αυτή την έννοια η υλοποίηση των ΣΒΑ, που διεθνώς ξεκίνησε το τρέχον έτος, θα απαιτήσει δράσεις/πολιτικές πάνω σε δύο άξονες:
• στο εσωτερικό της χώρας μας, με διασφάλιση θετικής επίδρασης σε παγκόσμιο επίπεδο και
• στις αναπτυσσόμενες χώρες προτεραιότητας της Ελλάδος για παροχή αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι ΣΒΑ ορίζουν ευρέως την βιώσιμη ανάπτυξη καλύπτοντας θέματα όπως, η φτώχεια, η ισότητα των φύλων, η υγεία, η εκπαίδευση, η χρηστή διακυβέρνηση, η κλιματική αλλαγή και η προστασία του περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, στη διαδικασία υλοποίησης των Στόχων θα πρέπει να συμμετέχουν και να συντονίζονται μεταξύ τους πολλοί διαφορετικοί τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και άλλοι Φορείς όπως, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η ΚΕΔΕ, ο ιδιωτικός τομέας, η κοινωνία των πολιτών κ.α.

Το κείμενο συμπερασμάτων της πρόσφατης 70ης Συνόδου Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών “Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development” που υιοθέτησε τους ΣΒΑ, καλεί όλα τα κράτη μέλη (παρα. 63, 78, 79) να αναπτύξουν το συντομότερο δυνατόν Εθνικές Στρατηγικές για την επίτευξή τους, και να διεξάγουν τακτικές αξιολογήσεις προόδου σε εθνικό επίπεδο.

Το Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης αποτελεί την αρμόδια κεντρική κυβερνητική δομή για το συντονισμό και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 43 του ν. 4440/2016) http://www.ggk.gov.gr/?page_id=5506. Σε διεθνές επίπεδο τον συντονισμό έχει η ΥΔΑΣ-3 Διεύθυνση Γεωγραφικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να αντλούνται από τον ιστότοπο https://sustainabledevelopment.un.org

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Resolution on SDGS

SDG Presentation Generic PowerPoint

Scroll to Top