Προσωρινά Στοιχεία της Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODΑ) των Κρατών Μελών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ για το έτος 2020

Η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ δημοσίευσε στις 13 Απριλίου 2021 τα προσωρινά στοιχεία, τα οποία αφορούν στην παροχή Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας/ΚΑΒ (ODA) των κρατών μελών της για το έτος 2020.

Η συνολική ΚΑΒ των χωρών-μελών της DAC ανήλθε στο ποσό των 161,2 δισ. δολ. ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση 3,5% (σε πραγματικές τιμές) σε σχέση με το 2019, σημειώνοντας το υψηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί έως σήμερα, αντιπροσωπεύοντας το 0,32% του ΑΕΕ τους (από 0,30% το 2019). Η αύξηση οφείλεται εν μέρει στην υποστήριξη εκ μέρους των κ-μ της DAC μιας συνολικής ανάκαμψης λόγω της πανδημίας και εν μέρει στην αύξηση του διμερούς κρατικού δανεισμού. Οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι από τη συνολική ΚΑΒ τα 12 δισ. δολ. ΗΠΑ κατευθύνθηκαν σε δράσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, εκ των οποίων τα 9 δισ. δολ. ΗΠΑ προέρχονται από οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το 76% της συνολικής ΚΑΒ προήλθε από τα κράτη μέλη της ομάδας των G7 και το 45% από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η συνολική ΚΑΒ των 19 χωρών της DAC που είναι μέλη της ΕΕ ανήλθε σε 72,7 δισ. δολ. ΗΠΑ, αυξημένη κατά 7,8% (σε πραγματικές τιμές) σε σύγκριση με το 2019 και αντιστοιχεί στο 0,50% του ΑΕΕ τους.

Οι ΗΠΑ συνέχισαν να είναι ο μεγαλύτερος δωρητής ΚΑΒ της DAC (35,5 δισ. δολ. ΗΠΑ), ακολουθούμενες από τη Γερμανία (28,4 δισ. δολ. ΗΠΑ), το Ηνωμένο Βασίλειο (18,6 δισ. δολ. ΗΠΑ), την Ιαπωνία (16,3 δισ. δολ. ΗΠΑ) και τη Γαλλία (14,1 δισ. δολ. ΗΠΑ).

Έξι μέλη της DAC πέτυχαν ή ξεπέρασαν τον στόχο του 0,7% (ως ποσοστό του ΑΕΕ που διατίθεται για διεθνή αναπτυξιακή βοήθεια): Σουηδία (1,14%), Νορβηγία (1,11%), Λουξεμβούργο (1,02%), Δανία (0,73%), Γερμανία (0,73%) και Ηνωμένο Βασίλειο (0,70%).

Οι δαπάνες υπέρ προσφύγων εντός επικρατείας ανήλθαν συνολικά σε 9 δισ. δολ. ΗΠΑ το 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,5% (σε πραγματικές τιμές) σε σύγκριση με το 2019. Εξαιρουμένων των δαπανών αυτών, η συνολική διμερής ΚΑΒ αυξήθηκε (σε πραγματικούς όρους) κατά 4,4%. Για τρεις χώρες (Καναδάς, Ισλανδία και Ολλανδία), οι δαπάνες υπέρ προσφύγων εντός επικρατείας αντιπροσώπευαν πάνω από το 10% της συνολικής τους ΚΑΒ.

Ελλάδα

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, η Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΚΑΒ) της Ελλάδας το έτος 2020 ανήλθε (σε τρέχουσες τιμές) στα 238 εκ. δολ. ΗΠΑ, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,13% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματός (ΑΕΕ) της.

Πληροφορίες: https://www.oecd.org/newsroom/covid-19-spending-helped-to-lift-foreign-aid-to-an-all-time-high-in-2020-but-more-effort-needed.htm

Scroll to Top