Παγκόσμια Έκθεση Δημοσίου Τομέα 2023 των Ηνωμένων Εθνών: ο ρόλος της καινοτομίας για την επίτευξη των ΣΒΑ

Η Παγκόσμια Έκθεση Δημόσιου Τομέα 2023, έκδοση του Τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών, εξετάζει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εθνικές θεσμικές καινοτομίες και αλλαγές που αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 στην επιτάχυνση της προόδου για την εκπλήρωση της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Οι επιπτώσεις της πανδημίας απειλούν να εκτροχιάσουν περαιτέρω την πρόοδο στην Ατζέντα 2030 και να καταστήσουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) πιο δύσκολα επιτεύξιμους, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Ωστόσο, η πανδημία πυροδότησε επίσης ταχεία καινοτομία στους κυβερνητικούς θεσμούς και τη δημόσια διοίκηση, την οποία οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να κεφαλαιοποιήσουν. Θετικές αλλαγές παρατηρήθηκαν στην εσωτερική λειτουργία των δημόσιων θεσμών και στον τρόπο που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με την ευρύτερη κοινωνία, μεταξύ άλλων και μέσω της παροχής δημόσιων υπηρεσιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η έκθεση εστιάζει σε τρία βασικά ερωτήματα: Πώς μπορούν οι κυβερνήσεις να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με τους ανθρώπους και άλλους παράγοντες (actors) για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και την προώθηση των απαιτούμενων αλλαγών για πιο βιώσιμες και ειρηνικές κοινωνίες; Πώς μπορούν οι κυβερνήσεις να επιλέξουν μεταξύ ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων και να αντισταθμίσουν αντικρουόμενες πολιτικές, που αναδείχτηκαν μετά το 2020; Ποια πλεονεκτήματα και ποιες καινοτομίες μπορούν να αξιοποιηθούν από τις κυβερνήσεις προκειμένου να μετασχηματίσουν τον δημόσιο τομέα για την επίτευξη των ΣΒΑ; Η έκθεση στοχεύει να εστιάσει το ενδιαφέρον στην ανάγκη της θεσμικής αλλαγής ως καταλυτικού συστατικού για τον απαιτούμενο μετασχηματισμό της κοινωνίας ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η Έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ

Scroll to Top