Κοινή Δήλωση για την Νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη

Οι δεσμεύσεις της ΕΕ και των κρατών μελών της, στο πλαίσιο της “Νέας Ευρωπαϊκής Συναίνεσης για την Ανάπτυξη” (“The New European Consensus on Development Our World, Our Dignity, Our Future“), συνοψίζονται:

1. Δέσμευση για ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης της Ατζέντας 2030, με βάση τις αρχές της διαφάνειας, λογοδοσίας και αποτελεσματικότητας.
2. Σταδιακή προσαρμογή των συστημάτων αναφοράς (reporting systems) με τις διαδικασίες παρακολούθησης και τους δείκτες της Ατζέντας 2030.
3. Ενσωμάτωση της Ατζέντας 2030 και χρήση των δεικτών των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.
4. Εκπόνηση κοινής έκθεσης για τις επιπτώσεις των δράσεων υλοποίηση της Ατζέντας 2030 στις αναπτυσσόμενες χώρες, συνεισφορά στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (HLPF) των HE.
5. Συμμετοχή στην αναβάθμιση της στατιστικής ικανότητας (statistical capacity) των αναπτυσσομένων χωρών.
6. Υλοποίηση ενδιάμεσης αξιολόγησης της νέας Ευρωπαϊκής Συναίνεσης για την Ανάπτυξη.

Μετά την δημοσιοποίηση της Ανακοίνωσης ξεκίνησε τρίλογος ( Προεδρία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) για K οινή Δήλωση των τριών θεσμών. Στις 19 Μαΐου 2017 το Συμβούλιο Υπουργών Αναπτυξιακής Συνεργασίας υιοθέτησε τη νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη.

Scroll to Top