Εθνικές Προτεραιότητες και Σύνταξη Εθνικής Αξιολόγησης για την Εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Το Γραφείο Συντονισμού Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, έχει αναλάβει το συντονισμό και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ σε εθνικό επίπεδο. Μέσω του συντονιστικού διυπουργικού δικτύου, η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης συνεργάζεται με τα εστιακά σημεία των υπουργείων, για την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στο εθνικό πλαίσιο πολιτικής. Η πρώτη φάση της χαρτογράφησης και προτεραιοποίησης των στόχων έχει ολοκληρωθεί και έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο των εθνικών προτεραιοτήτων, οι οποίες έχουν άμεση σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, προσανατολισμένες στα αποτελέσματα ( outcome oriented ) και στις διαδικασίες( process oriented ). Για τον καθορισμό τους ελήφθησαν υπόψη οι θέσεις και θεματικές προτεραιότητες των υπουργείων, οι στόχοι και προτεραιότητες της νέας Εθνικής αναπτυξιακής Στρατηγικής, η οποία εκπονείται από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, οι απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων και κοινωνικών εταίρων, καθώς και οι στρατηγικές κατευθύνσεις της ΕΕ και του ΟΗΕ. Αναλυτικότερα:

Εθνικές Προτεραιότητες προσανατολισμένες στα αποτελέσματα

1. Προώθηση ανταγωνιστικής , καινοτόμου και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης (ΣΒΑ 8,9)

2. Προαγωγή της πλήρους απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους (ΣΒΑ 8,4)

3. Αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας (ΣΒΑ 1,2,3, 8,10)

4. Μείωση κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων και εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους (ΣΒΑ 1,3,4,5,8,10,11, 16)

5. Προώθηση μιας υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης(ΣΒΑ 4)

6.Ενίσχυση της προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης του φυσικού κεφαλαίου ως βάση για την κοινωνική ευημερία και μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα (ΣΒΑ 6,7, 11,12,13, 14,14, 15)

Εθνικές Προτεραιότητες προσανατολισμένες στις διαδικασίες

7. Οικοδόμηση αποδοτικών , αξιόπιστων και διάφανων θεσμών (ΣΒΑ 16,17)

8. Ενίσχυση και προώθηση ανοιχτών, συμμετοχικών και δημοκρατικών διαδικασιών (ΣΒΑ 16,17)

Η αποτύπωση του Κυβερνητικού Έργου ανά τομέα πολιτικής και ΣΒΑ θα πραγματοποιηθεί στην Εθνική Έκθεση Αξιολόγησης ( National Voluntary Review ), την οποία θα παρουσιάσει η χώρα μας στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου( High Level Political Forum ) τον Ιούλιο 2018.

Scroll to Top