Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Σύντομη Μελέτη Περίπτωσης: Υποβολή Εκθέσεων για τη Βιωσιμότητα – Απολογισμός των θεσμικών Oργάνων και των Oργανισμών της ΕΕ 2019

Η ΕΕ έχει δεσμευθεί για την υλοποίηση της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) που αυτή θέτει. Η παρούσα μελέτη περιγράφει την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την υποβολή εκθέσεων για τη βιωσιμότητα και την πορεία υλοποίησης των ΣΒΑ τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο θεσμικών οργάνων και οργανισμών.

Με την Οδηγία 2014/95, η ΕΕ κατέστησε υποχρεωτική την υποβολή εκθέσεων, οι οποίες περιέχουν ένα ελάχιστο επίπεδο πληροφοριών για τη βιωσιμότητα, για ορισμένες μεγάλες εταιρείες. Όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων στον δημόσιο τομέα και σε κρατικές επιχειρήσεις, μπορούν να βρεθούν αντίστοιχα παραδείγματα σε ορισμένα κράτη μέλη.

Η υποβολή εκθέσεων για τη βιωσιμότητα αφορά στη μέτρηση των επιδόσεων του οργανισμού στον τομέα υλοποίησης των ΣΒΑ και τη λογοδοσία προς εσωτερικούς και εξωτερικούς εταίρους. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο ο κάθε οργανισμός προσεγγίζει ζητήματα βιωσιμότητας στις δραστηριότητές του, καθώς και τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές τους επιπτώσεις. Μια έκθεση για τη βιωσιμότητα παρουσιάζει επίσης τις αξίες και το μοντέλο λειτουργίας του οργανισμού, αποκαλύπτοντας τη σχέση μεταξύ της στρατηγικής του και της δέσμευσης για μια βιώσιμη παγκόσμια οικονομία. Οι εκθέσεις των εταιρειών για τη βιωσιμότητα λαμβάνουν, όλο και περισσότερο, υπόψη τους ΣΒΑ.

Από την παρούσα μελέτη προκύπτει ότι η Επιτροπή δεν υποβάλλει έκθεση για τη συμβολή του προϋπολογισμού και των πολιτικών της ΕΕ στην υλοποίηση των ΣΒΑ. Εξαίρεση αποτελεί ο τομέας της εξωτερικής δράσης, όπου έχει αρχίσει να υιοθετεί το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τη βιωσιμότητα και τους ΣΒΑ. Επίσης, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα ένα έγγραφο προβληματισμού όπου περιγράφει συγκεκριμένες πολιτικές σχετικά με τους ΣΒΑ. Το Γραφείο Στατιστικής της ΕΕ (Eurostat) δημοσιεύει μια συνολική εικόνα της «προόδου ως προς τους ΣΒΑ στο πλαίσιο της ΕΕ», ωστόσο, δεν επιχειρεί να μετρήσει τη συμβολή των πολιτικών και του προϋπολογισμού της ΕΕ, στην Ατζέντα 2030.

Στην εν λόγω μελέτη εξετάσθηκαν επίσης και άλλα θεσμικά όργανα (εκτός της Επιτροπής) και οργανισμοί της ΕΕ στον τομέα της υποβολής εκθέσεων για τη βιωσιμότητα. Διαπιστώθηκε ότι ένα θεσμικό όργανο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ, δημοσιεύουν εκθέσεις για τη βιωσιμότητα. Άλλα όργανα και οργανισμοί συλλέγουν κάποιες πληροφορίες και μερικές φορές τις δημοσιεύουν, αλλά αυτό είναι συνήθως αποσπασματικό και ελλιπές και δεν καλύπτει όλες τις πτυχές της βιωσιμότητας. Οι πληροφορίες αφορούν κυρίως τον τρόπο με τον οποίο η λειτουργία των οργανισμών επηρεάζει τη βιωσιμότητα παρά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τη βιωσιμότητα στη συνολική στρατηγική τους.

Η μελέτη προσδιορίζει τέσσερις μελλοντικές προκλήσεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων για τη βιωσιμότητα των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ:

(α) Ανάπτυξη μιας στρατηγικής της ΕΕ για μετά το 2020, η οποία θα αφορά τους ΣΒΑ και τη βιωσιμότητα,

(β) ενσωμάτωση της βιωσιμότητας και των ΣΒΑ στον προϋπολογισμό της ΕΕ και στο πλαίσιο επιδόσεων,

(γ) υποβολή εκθέσεων για τη βιωσιμότητα στα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και

(δ) αύξηση της αξιοπιστίας των εκθέσεων για τη βιωσιμότητα μέσω του ελέγχου.

Πληροφορίες: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_Reporting_on_sustainability/RCR_Reporting_on_sustainability_EN.pdf

Scroll to Top