Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Παράταση του Καταπιστευματικού Ταμείου Bêkou, για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, έως το 2020

Το Καταπιστευματικό Ταμείο Bêkou για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το πρώτο ουσιαστικά Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ, ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014 και θα έληγε τον Ιούλιο του 2019. Ως εκ τούτου, το παρόν και το μέλλον του Ταμείου αποτέλεσαν, προσφάτως, θέμα προβληματισμού τόσο για τα μέλη του, όσο και για την Κυβέρνηση της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας.

Όσον αφορά τον ρόλο και την προστιθέμενη αξία του, τα κ-μ της ΕΕ και οι τοπικοί εταίροι υλοποίησης συμφώνησαν ομόφωνα ότι πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για χώρες όπως η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, υπαγόμενο στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ. 5 χρόνια μετά τη δημιουργία του, το Καταπιστευματικό Ταμείο Bêkou έχει σχεδόν τετραπλασιάσει τους πόρους του (από 64 εκατ. Ευρώ σε 243 εκατ. Ευρώ) και έχει εγκαινιάσει 17 προγράμματα, τα οποία έχουν ήδη αποφέρει απτά αποτελέσματα για σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού της χώρας.

Το Καταπιστευματικό Ταμείο Bêkou χαίρει, επίσης, ισχυρής πολιτικής στήριξης, καθώς σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 15ης Οκτωβρίου 2018 έχει συμβάλει καθοριστικά στην πρόοδο για την ανασυγκρότηση της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και χρειάζεται να εξετασθεί το μέλλον του και για την περίοδο μετά το 2019.

Η συνεδρίαση του Ταμείου, στις 30 Νοεμβρίου 2018, στο Μπανγκί, αποτέλεσε την ευκαιρία για την υποβολή έκθεσης, η οποία πρότεινε την παράταση της ισχύος του μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η έκθεση παρείχε αιτιολόγηση για την παράταση, επιβεβαιώνοντας ότι πληρούνται οι όροι της προστιθέμενης αξίας, της πολιτικής προβολής και της προσθετικότητας.

Στις 19 Ιουνίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την παράταση του Καταπιστευματικού Ταμείου Bêkou για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία έως το τέλος του 2020.

Πληροφορίες: https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-trust-fund-bekou-central-african-republic-extended-until-2020_en

Scroll to Top