Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας της Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Σύνοψη Προσωρινών Αποτελεσμάτων

Η παρούσα Έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά την συνολική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) στην αποτελεσματικότητα και στην παρακολούθηση της αναπτυξιακής συνεργασίας. Εξετάζεται η απόδοση τόσο της ΕΕ όσο και των κρατών μελών της, βάσει των αποτελεσμάτων της Έκθεσης παρακολούθησης (monitoring Report) της «Παγκόσμιας Εταιρικής Σχέσης για την Αποτελεσματική Αναπτυξιακή Συνεργασία (GPEDC) του 2019». Αναλύονται περίπου 1.800 προγράμματα σε περισσότερες από 70 χώρες εταίρους, προκειμένου να προκύψει ένας δείκτης μέτρησης της απόδοσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά.

Οι βασικές αρχές της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας είναι: (α) η «κυριότητα» εκ μέρους των χωρών εταίρων (country ownership), (β) η διαφάνεια και η λογοδοσία, (γ) η επικέντρωση στα αποτελέσματα και (δ) η χωρίς αποκλεισμούς αναπτυξιακή συνεργασία. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει δεδομένα, τα οποία παρουσιάζονται είτε μεμονωμένα είτε συνδυαζόμενα σε σύνθετους δείκτες. Υπάρχουν 10 δείκτες υψηλού επιπέδου (και πολλοί περισσότεροι υποδείκτες), οι οποίοι καλύπτουν θέματα όπως: η χρήση των συστημάτων των χωρών εταίρων, η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, η προβλεψιμότητα και η διαφάνεια της χρηματοδότησης και της δημοσιονομικής διαχείρισης, η ισότητα των φύλων και η δεσμευμένη βοήθεια (tied aid). Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: http://dashboard.effectivecooperation.org/viewer.

Σε επίπεδο Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), ο δείκτης 17.15.1 είναι ο μόνος που αφορά το σεβασμό της χώρας-εταίρου στη θέσπιση και εφαρμογή των δικών της πολιτικών για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Έκθεση GPEDC 2019 κατέγραψε μείωση των επιδόσεων, συνολικά για τους αναπτυξιακούς εταίρους, από το 2016. Οι επιδόσεις της ΕΕ ήταν πάνω από το μέσο όρο, με μικρή άνοδο από 61% σε 62%.

Όσον αφορά τη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη προβλεψιμότητα, η επίδοση της ΕΕ έχει μειωθεί, αν και αυτό πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι πλησιάζει η λήξη του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Σε ό,τι αφορά την επίδοση των κρατών-μελών, ορισμένα εξ αυτών παρουσίασαν βελτίωση, αλλά στην πλειοψηφία τους παρατηρήθηκε επίσης μείωση.

Όσον αφορά τη χρήση των συστημάτων διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών των χωρών-εταίρων, σημειώθηκε οριακή συνολική μείωση. Η ΕΕ παρέμεινε σταθερή όσον αφορά τη χρήση συστημάτων ελέγχου και προμηθειών από τις χώρες-εταίρους, διατηρώντας παράλληλα τις επιδόσεις της όσον αφορά την παροχή βοήθειας στους προϋπολογισμούς των χωρών-εταίρων.

Όσον αφορά την παροχή μη δεσμευμένης βοήθειας (untying aid), η ΕΕ παρουσιάζει πολύ καλή επίδοση, με το 92% της βοήθειάς της, μέχρι το 2017, να θεωρείται μη δεσμευμένη.

Όσον αφορά τη διαφάνεια, οι επιδόσεις βασίζονται σε στοιχεία που προέρχονται από το “Creditor Reporting System” και το “Forward Spending Survey” του ΟΟΣΑ, καθώς και από το “International Aid Transparency Initiative”. Σύμφωνα με αυτά, οι επιδόσεις της ΕΕ έχουν επιδεινωθεί, σύμφωνα με τα δύο συστήματα του ΟΟΣΑ, ενώ η ΕΕ έχει διατηρήσει τη βαθμολογία της στην αναφορά της IATI, η οποία εξακολουθεί να είναι καλύτερη από τον μέσο όρο της GPEDC.

Πληροφορίες: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eu-development-effectiveness-monitoring-report_en.pdf

Scroll to Top