Επιστολή Γραμματείας DAC/ΟΟΣΑ αναφορικά με τα αποτελέσματα της Ενδιάμεσης Επιθεώρησης (Mid-Term Review) του ελληνικού συστήματος διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας (28 Νοεμβρίου 2022)

Η ενδιάμεση επιθεώρηση (Mid-Term Review) έλαβε χώρα στις 28 Νοεμβρίου 2022 και επικεντρώθηκε στην πρόοδο της χώρας ως προς την υλοποίηση των Συστάσεων της 4ης Επιθεώρησης (Peer Review) του ελληνικού συστήματος διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα Μαρτίου-Νοεμβρίου 2018 και δημοσιεύθηκε το 2019.

Τα βασικά συμπεράσματα της επιστολής, κρίνονται ως ιδιαίτερα θετικά για τη χώρα μας. Αναγνωρίζεται η πρόοδος που σημείωσε η Ελλάδα ως προς την υλοποίηση πολλών εκ των Συστάσεων της Επιθεώρησης του 2018, καθώς το νέο νομοθετικό πλαίσιο εμπεριέχει τα απαραίτητα στοιχεία για μελλοντική αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία, κατόπιν επανεκκίνησης διμερών προγραμμάτων.

Τα κυριότερα συμπεράσματα συνοψίζονται ως εξής:

α. Η Ελλάδα έχει επιτύχει σημαντική βελτίωση στον εξορθολογισμό της διαχείρισης της μετανάστευσης. Η εμπειρία της θα μπορούσε να ενδιαφέρει και άλλα μέλη της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC), τα οποία αντιμετωπίζουν σήμερα εισροή προσφύγων από την Ουκρανία. Τα βασικά πλεονεκτήματα της χώρας και οι τομείς προόδου περιλαμβάνουν τα εξής: (i) Διασφάλιση της βιωσιμότητας των υπηρεσιών. (ii) Έγκαιρη εκταμίευση και απλούστερες διαδικασίες προμηθειών. (iii) Αποτελεσματικότερες διαδικασίες ασύλου. (iv) Βελτιωμένες συνθήκες στα κέντρα υποδοχής.

β. Μεγαλύτερη εστίαση των τομεακών προτεραιοτήτων θα διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων εν όψει επανέναρξης διμερών προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αναπτυξιακή συνεργασία, καταδεικνύει τη δέσμευση της Ελλάδας για εκσυγχρονισμό του θεσμικού και στρατηγικού της πλαισίου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές.

γ. Η νέα θεσμική δομή μπορεί να υποστηρίξει πιο αποτελεσματική και συντονισμένη διαχείριση της αναπτυξιακής συνεργασίας. Η Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής έχει δώσει μεγαλύτερη προσοχή στη βελτίωση των διυπουργικών σχέσεων και στην ενίσχυση του ρόλου της ως κόμβου για διμερείς δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

δ. Οι μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των μηχανισμών και της ικανότητας αξιολόγησης θα δοκιμαστούν με την έναρξη διμερούς προγράμματος. Οι μεταρρυθμίσεις θα δοκιμαστούν καθώς η Ελλάδα αναδιοργανώνει σταδιακά το διμερές της πρόγραμμα. Οι νέες διαδικασίες χρηματοδότησης ενισχύουν τους μηχανισμούς προμηθειών, διαχείρισης κινδύνων και δέουσας επιμέλειας (due diligence), παρελθούσες αδυναμίες του ελληνικού συστήματος αναπτυξιακής συνεργασίας.

ε. Η δέσμευση σε υψηλό επίπεδο της Διοίκησης για αναπτυξιακή συνεργασία πρέπει να μεταφραστεί σε αύξηση της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA). Η δέσμευση για βελτίωση της αναπτυξιακής συνεργασίας πρέπει να μεταφραστεί σε αύξηση του προϋπολογισμού. Με τη θέσπιση του νέου νόμου και τη μεταρρύθμιση των εσωτερικών διαδικασιών, η Ελλάδα αναδιοργανώνει σταδιακά την αναπτυξιακή της συνεργασία.

στ. Η Ελλάδα επιδιώκει συνέργειες με την αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ για να ενισχύσει το δικό της πρόγραμμα. Η Ελλάδα επιδιώκει την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του περιορισμένου διμερούς προγράμματος αναπτυξιακής βοήθειας σε συντονισμό με τους εταίρους της στην ΕΕ.

Στον επίλογο της επιστολής, εκφράζεται η ικανοποίηση της Επιτροπής για τη δέσμευση της Ελλάδας στην υλοποίηση των Συστάσεων και τη βούληση για επανεκκίνηση διμερών προγραμμάτων.

https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/DAC-mid-term-Greece-2022.pdf

Scroll to Top