«Επενδύοντας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η ΕΕ στην πρώτη γραμμή ως προς την εφαρμογή της Ατζέντας Δράσης της Αδδίς Αμπέμπα»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση με θέμα «Επενδύοντας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η ΕΕ στην πρώτη γραμμή ως προς την εφαρμογή της Ατζέντας Δράσης της Αδδίς Αμπέμπα» (“Investing in Sustainable Development. The EU at the forefront in implementing the Addis Ababa Action Agenda”), στην οποία αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της προσπαθούν να μετατρέψουν τις παγκόσμιες δεσμεύσεις σχετικά με την Βιώσιμη Ανάπτυξη σε συγκεκριμένες δράσεις.

H Έκθεση, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί απολογισμό του Σχεδίου Δράσης Αδδίς Αμπέμπα, υπό το πρίσμα της νέας Ευρωπαϊκής Συναίνεσης για την αναπτυξιακή συνεργασία. Τα παραδείγματα που παρουσιάζονται στην Έκθεση παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των προσπαθειών αξιοποίησης ενός ευρέος φάσματος μέσων υλοποίησης: Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια (ODA), εγχώριοι πόροι, εμπόριο, ιδιωτικές επενδύσεις κλπ.

Σύμφωνα με την Έκθεση, παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν προχωρήσει στην εφαρμογή της Ατζέντας 2030 και της Ατζέντας Δράσης της Αδδίς Αμπέμπα για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης, απαιτείται επιπλέον προσπάθεια. Η συμμετοχή και η συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα κρίνονται ως πολύτιμες προκειμένου να επιτευχθούν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Από την Έκθεση επιβεβαιώνεται η εν γένει θετική ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και από πλευράς αύξησης των διαθέσιμων πόρων. Η Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΕΑΒ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κινητοποίηση εθνικών πόρων των εταίρων καλύπτει τα 2/3 της συνολικής καταβληθείσας χρηματοδότησης. Για την κινητοποίηση και ενεργό συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες ενώ το Εξωτερικό Πρόγραμμα Επενδύσεων αποτελεί την κυριότερη σχετική πρωτοβουλία. Η ΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο χορηγό Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας παγκοσμίως, η οποία το 2017 ανήλθε σε 75,7 δις. ευρώ ήτοι 50% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έκθεση

Scroll to Top