Έγγραφο Εργασίας ΟΟΣΑ, Μάρτιος 2019 – Μαθαίνοντας από τις Αξιολογήσεις της Διαχείρισης βάσει Αποτελεσμάτων (Results-Based Management/RBM)

Ο τελικός σκοπός της αναπτυξιακής συνεργασίας είναι η επίτευξη αποτελεσμάτων που θα επιφέρουν συγκεκριμένες και βιώσιμες αλλαγές για τους ανθρώπους, τις κοινωνίες και το περιβάλλον. Για να συμβεί αυτό, η διαχείριση βάσει αποτελεσμάτων (RBM) απαιτεί από τους φορείς ανάπτυξης τον  καθορισμό σαφών σκοπών με αναμενόμενα αποτελέσματα, στόχων και δεικτών, καθώς και ενός συστήματος μέτρησης του τρόπου υλοποίησης των στόχων. Επιπλέον, θα πρέπει να αξιοποιούνται πληροφορίες που αφορούν τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα της αναπτυξιακής συνεργασίας προς όφελος της λογοδοσίας, της επικοινωνίας, της λήψης αποφάσεων και της μάθησης.

Το παρόν έγγραφο συνοψίζει και αναλύει τα ευρήματα σχετικά με την πρόοδο, τις προκλήσεις και τις συνέπειες της εφαρμογής της διαχείρισης βάσει αποτελεσμάτων (RBM) στην αναπτυξιακή συνεργασία. Η εργασία βασίζεται πρωτίστως σε ευρήματα διαφόρων αξιολογήσεων συστημάτων διαχείρισης βάσει αποτελεσμάτων (RBM) που διενεργήθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC), της Γραμματείας του ΟΟΣΑ και άλλων φορέων κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια (2015-2018). Συγκρίνει επίσης αυτά τα ευρήματα με παλαιότερες μελέτες και αντλεί διδάγματα από τις νέες μεθόδους διαχείρισης της αναπτυξιακής συνεργασίας που αναλαμβάνονται από θεσμικά όργανα και παγκόσμιες πρωτοβουλίες.

Η έκθεση των πρόσφατων αξιολογήσεων παρουσιάζει την πρόοδο και τις μελλοντικές προκλήσεις , ως ακολούθως:
– Οι δωρητές έχουν σημειώσει πρόοδο στην ενσωμάτωση της διαχείρισης βάσει αποτελεσμάτων (RBM) στα εσωτερικά τους συστήματα (σχεδιασμός, υλοποίηση και υποβολή εκθέσεων).
– Ενώ ορισμένα στοιχεία καταδεικνύουν μια θετική συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας παρακολούθησης και αξιολόγησης σε επίπεδο έργου και αξιολόγησης αποτελεσμάτων των σχεδίων, παρατηρείται άνιση πρόοδος όσον αφορά την αξιοποίηση πληροφοριών αποτελεσμάτων για την κατεύθυνση και τη μάθηση.
– Οι προκλήσεις που εντοπίστηκαν με την εφαρμογή της διαχείρισης βάσει αποτελεσμάτων (RBM), οι οποίες έχουν ήδη αναφερθεί σε παλαιότερες εκθέσεις, αφορούν τις διαστάσεις στρατηγικής, οργανωτικής και τεχνικής διαχείρισης.
– Εντοπίστηκαν επίσης τρία αποτελέσματα που δεν είχαν προβλεφθεί και περιόρισαν τις δυνατότητες της διαχείρισης βάσει αποτελεσμάτων (RBM). Συγκεκριμένα οι δωρητές: (α) δίνουν προτεραιότητα σε ό,τι είναι εύκολα μετρήσιμο, (β) επιδιώκουν τη λογοδοσία εις βάρος της μάθησης και της πολιτικής κατεύθυνσης και (γ) καθίσταται υπερβολικά γραφειοκρατικοί και άκαμπτοι, αυξάνοντας το κόστος των συναλλαγών και εμποδίζοντας την καινοτομία.

Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/3fda0081-en.pdf?expires=1554197275&id=id&accname=guest&checksum=B2485C2F3C9326D8D3914C60ACABC78E

Scroll to Top