Έγγραφο Εργασίας ΟΟΣΑ, Μάρτιος 2019 – Χρηματοδότηση της Μετάβασης (Transition Finance): Εισαγωγή μιας Νέας Έννοιας

H Ατζέντα Δράσης της Αντίς Αμπέμπα προβλέπει την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων -εγχώριων και ξένων, δημόσιων και ιδιωτικών- για τη στήριξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DCD) του ΟΟΣΑ αναπτύσσει μια νέα σειρά εργασιών για τη χρηματοδότηση της μετάβασης (προς τη βιώσιμη ανάπτυξη) προκειμένου να ερευνήσει την εξέλιξη και την αλληλεπίδραση των δημόσιων (Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια και άλλες επίσημες ροές) και ιδιωτικών (άμεσες ξένες επενδύσεις και εμβάσματα) πηγών χρηματοδότησης στο σύνολο του αναπτυξιακού πεδίου. Η έρευνα αφορά διαφορετικά στάδια ανάπτυξης χωρών όπως χαμηλού εισοδήματος, χώρες μεσαίου εισοδήματος και άλλες περιοχές του κόσμου. Στόχος είναι η παροχή συμβουλών προς την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) για την προετοιμασία των χωρών στη μετάβαση (προτείνοντας το καλύτερο χρηματοδοτικό μείγμα και προσφέροντας συστάσεις πολιτικής) και στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας.

Η ανάλυση της χρηματοδότησης της μετάβασης επικεντρώνεται στην εξέλιξη και την αλληλεπίδραση μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών πηγών χρηματοδότησης. Ο βέλτιστος συνδυασμός χρηματοδότησης είναι διαφορετικός για κάθε χώρα. Παρόλα αυτά, μπορούν να αντληθούν διδάγματα από την περίπτωση ορισμένων χωρών όσον αφορά την προσέλκυση συγκεκριμένων ειδών χρηματοδότησης. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για τη συγκριτική αξιολόγηση και την παροχή κάποιων αρχικών συμπερασμάτων μέσω:

– της εισαγωγής των εννοιών της μετάβασης και της χρηματοδότησης της μετάβασης, με έμφαση στην εξωτερική χρηματοδότηση, ιδίως από την πλευρά της Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας.
– του ερωτήματος που θέτει σχετικά με το τι συμβαίνει με τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης κατά τη μετάβαση των χωρών.
– της υπόδειξης ότι ο βέλτιστος συνδυασμός χρηματοδότησης μετάβασης είναι συγκεκριμένος για κάθε χώρα.
– της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της ανάλυσης  της χρηματοδότησης της μετάβασης πέραν της DAC. Η εμφάνιση νέων δωρητών αναπτυξιακής βοήθειας και ο αυξανόμενος ρόλος τους στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης θέτει ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της DAC και τις προτεραιότητές της.

Οι ανωτέρω αρχικές παρατηρήσεις απαιτούν περαιτέρω έρευνα και  προτείνεται η ανάπτυξη ενός ευρύτερου διαλόγου και με χώρες μη-μέλη της DAC για τη χρηματοδότηση της μετάβασης για τη βιωσιμότητα του χρέους ή τους αντίστοιχους ρόλους των μελών και μη μελών της DAC στην ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς (leaving no one behind).

Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/2dad64fb-en.pdf?expires=1554187785&id=id&accname=guest&checksum=D2C518ECA253711537100E4C1EDEDB6

Scroll to Top