Έκθεση της DAC/ΟΟΣΑ του Συνολικού Συστήματος Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Ελλάδας 2019

Η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee/DAC) του ΟΟΣΑ διεξάγει περιοδικές Επιθεωρήσεις (DAC peer reviews) των συστημάτων αναπτυξιακής συνεργασίας των κρατών-μελών της. Οι πολιτικές και τα προγράμματα κάθε μέλους της DAC αξιολογούνται περίπου κάθε πέντε χρόνια. Οι Επιθεωρήσεις από ομότιμους επιδιώκουν τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και των συστημάτων αναπτυξιακής συνεργασίας, με στόχο τη βελτίωση του αντίκτυπου ως προς τη μείωση της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Ελλάδα εντάχθηκε στην DAC του ΟΟΣΑ το 1999 και αυτή η Επιθεώρηση είναι η τέταρτη (2002, 2006, 2011) για τη χώρα.

Σύμφωνα με την Έκθεση, η DAC αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα αντιμετώπισε δύο κρίσεις από τη τελευταία Επιθεώρηση του 2011, ήτοι μια μεγάλη οικονομική ύφεση, η οποία είχε αρνητική επίπτωση στον προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένης της Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας, καθώς και μια συνεχιζόμενη προσφυγική και μεταναστευτική κρίση. Επισημαίνει δε ότι η Ελλάδα διατήρησε τη δέσμευσή της στην αναπτυξιακή συνεργασία, ανταποκρίθηκε στις δεσμεύσεις της προς την ΕΕ και άλλους πολυμερείς οργανισμούς, ενώ παράλληλα κινητοποίησε πόρους και τον πληθυσμό της για την παροχή σημαντικής υποστήριξης στους αιτούντες άσυλο και στους πρόσφυγες. Τέλος, αναφέρεται στην ανάγκη διαμόρφωσης, μεταξύ άλλων, ενός νέου οράματος για την αναπτυξιακή συνεργασία της χώρας και τη δημιουργία των απαιτούμενων, προς τούτο, διοικητικών δομών και συστημάτων.

Καθώς η οικονομία ανακάμπτει, η Έκθεση προτείνει ορισμένα βήματα που θα μπορούσε να ακολουθήσει η Κυβέρνηση. Οι κυριότερες συστάσεις της DAC είναι οι ακόλουθες:

– Δημιουργία ενός νέου οράματος για την ανάπτυξη, υποστηριζόμενο από ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders) με έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη, όπως οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ο ιδιωτικός τομέας, η ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και το ευρύτερο κοινό.

– Επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αναπτυξιακή συνεργασία και προώθηση συνολικού ενδοκυβερνητικού συντονισμού (whole of government approach), συμπεριλαμβανομένων των πολυμερών εταίρων της Ελλάδας.

– Καθορισμό του συγκριτικού πλεονεκτήματος της χώρας ως προς συγκεκριμένο τομέα ανθρωπιστικής δράσης.

– Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) για καλύτερη ανταπόκριση σε πολιτικές, προγραμματισμό και στόχους.

– Καταγραφή των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται μέσω της Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας/ΚΑΒ.

– Δημιουργία Μονάδας Αξιολόγησης.

– Διαμόρφωση αποτελεσματικότερων και αποδοτικότερων συστημάτων διαχείρισης της ελληνικής Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης με τα αποτελέσματα της Επιθεώρησης, καθώς και το υποβληθέν από την Ελλάδα σχετικό Υπόμνημα (Memorandum), είναι προσβάσιμα στον ιστότοπο της DAC: (http://www.oecd.org/dac/oecd-development-co-operation-peer-reviews-greece-2019-9789264311893-en.htm).

Scroll to Top