Έκθεση Ηνωμένων Εθνών 2019: Η Χρηματοδότηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η κινητοποίηση επαρκούς χρηματοδότησης παραμένει σημαντική πρόκληση για την υλοποίηση της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Παρά τις ενδείξεις προόδου, οι επενδύσεις, οι οποίες είναι κρίσιμες για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), παραμένουν ανεπαρκείς. Το ενδιαφέρον για τη βιώσιμη χρηματοδότηση αυξάνεται μεν, αλλά η μετάβαση του χρηματοπιστωτικού συστήματος προς τη βιωσιμότητα δεν επιτυγχάνεται με τους απαιτούμενους ρυθμούς. Οι συστημικοί κίνδυνοι αυξάνονται ενώ τμήματα του πολυμερούς συστήματος βρίσκονται υπό πίεση.

Η Έκθεση του 2019 για τη «Χρηματοδότηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης», που συντάχθηκε σε συνεργασία με περισσότερες από 60 υπηρεσίες του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και άλλους συνεργαζόμενους διεθνείς οργανισμούς (Διυπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης), αναγνωρίζει τόσο το εύρος, όσο και τον επείγοντα χαρακτήρα της πρόκλησης. Παράλληλα, εντοπίζει την ευκαιρία για επανεξέταση των εθνικών και παγκόσμιων προσεγγίσεων ως προς τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Η Έκθεση ξεκινά την αξιολόγηση της προόδου με ανάλυση του παγκόσμιου μακροοικονομικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης ανάπτυξης, της ανισότητας και της κλιματικής αλλαγής. Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει τέσσερα στοιχεία απαραίτητα για την υλοποίηση της Ατζέντας Δράσης της Αδδίς Αμπέμπα, σε επίπεδο χώρας μέσω ολοκληρωμένων πλαισίων χρηματοδότησης. Στη συνέχεια, εξετάζεται η πρόοδος στους επτά τομείς δράσης της Ατζέντας, παρέχοντας στοιχεία ως προς την πορεία υλοποίησης και παρουσιάζοντας τις προκλήσεις και τις επιλογές πολιτικής τόσο σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των ολοκληρωμένων πλαισίων χρηματοδότησης, όσο και σε επίπεδο διεθνούς συνεργασίας.

Από την Έκθεση προκύπτουν έξι βασικά συμπεράσματα:

(α) Η παγκόσμια ανάπτυξη, έχοντας φθάσει στο ανώτατο σημείο της, παραμένει σταθερή και οι τάσεις δείχνουν ότι αυξάνεται ο κίνδυνος χρέους. Αυτό αποτελεί μια παγκόσμια πρόκληση, η οποία καθιστά επιτακτική την ανάγκη για δράση.
(β) Οι προκλήσεις φέρνουν νέες ευκαιρία. Το πολυμερές σύστημα βρίσκεται υπό πίεση. Επανεξετάζονται οι υφιστάμενες ρυθμίσεις στο εμπόριο, το χρέος, τη φορολογική συνεργασία και άλλους τομείς, οι οποίες αποτελούν αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
(γ) Η διεθνής κοινότητα, πρέπει να επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή της στην Ατζέντα Δράσης της Αδδίς Αμπέμπα και να ενισχύσει τη συλλογική δράση για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.
(δ) Οι παγκόσμιες προσεγγίσεις πρέπει να συμπληρώνονται από εθνικές δράσεις. Οι χώρες πρέπει να αναπτύξουν ολοκληρωμένα εθνικά πλαίσια χρηματοδότησης για υποστήριξη εθνικών αναπτυξιακών στρατηγικών.
(ε) Η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης απαιτεί μακροπρόθεσμη προοπτική. Τα δημόσια και ιδιωτικά κίνητρα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τη βιώσιμη ανάπτυξη, ώστε όλες οι αποφάσεις χρηματοδότησης να ενσωματώνουν την βιωσιμότητα.

(στ) Απαιτείται αξιοποίηση των δυνατοτήτων καινοτομίας, για την ενίσχυση της χρηματοδότησης της ανάπτυξης. Επισημαίνεται ότι η καινοτομία δεν εξαλείφει τους οικονομικούς κινδύνους και τους κινδύνους βιωσιμότητας, τους οποίους οι αρμόδιοι χάραξης πολιτικής και οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να διαχειριστούν με μεγάλη προσοχή.

Περισσότερες πληροφορίες: https://developmentfinance.un.org/fsdr2019

Scroll to Top