Έκθεση DAC/OECD «Ενσωμάτωση της Περιβαλλοντικής και Κλιματικής Δράσης στην Αναπτυξιακή Συνεργασία»

Δεσμεύεις των Μελών της DAC/OECD Reporting στη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου 2020

Η μετάβαση προς πιο ανθεκτικές, περιβαλλοντικά βιώσιμες και χαμηλών εκπομπών ρύπων κατευθύνσεις ανάπτυξης, αποτελεί κρίσιμο στοιχείο, προκειμένου οι χώρες να ανταποκριθούν στους στόχους της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αυτή η πρόκληση οδηγεί σε νέες προσεγγίσεις για την εναρμόνιση της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων, της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα, του Πλαισίου Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και άλλων διεθνών συμφωνιών.

Στη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΑΣΑ, η οποία έλαβε χώρα στις 9-10 Νοεμβρίου 2020, τα μέλη ανέλαβαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε σχέση με την προσέγγισή τους στην περιβαλλοντική και κλιματική δράση μέσω της αναπτυξιακής συνεργασίας.

Σε συνέχεια της δέσμευσης για ενίσχυση του συντονισμού της σε θέματα περιβάλλοντος και κλίματος, η DAC, κατόπιν εκτενών εργασιών, κατέληξε στην κοινή «Δήλωση σχετικά με μια Νέα Προσέγγιση για την Εναρμόνιση της Αναπτυξιακής Συνεργασίας με τους Στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή». Η Δήλωση αυτή υπογραμμίζει τις βασικές προτεραιότητες στη συλλογική δράση των μελών της DAC για την υποστήριξη των προσπαθειών των αναπτυσσόμενων χωρών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας βιοποικιλότητας και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους της Ατζέντας 2030.

Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει μια φιλόδοξη κλιματική πολιτική, η οποία στοχεύει σε μια κοινωνία μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2050, σύμφωνα με τους στόχους της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τη Συμφωνία των Παρισίων, καθώς και την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει θέσει φιλόδοξους στόχους στο «Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας και Κλίματος» και την πράσινη μετάβαση στον πυρήνα του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή είναι ένας από τους τομείς προτεραιότητας που ορίζονται στο ελληνικό «Τετραετές Εθνικό Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αναπτυξιακή Συνεργασία 2022-2025».

Scroll to Top