Έκδοση ΟΟΣΑ «Συνοχή των Πολιτικών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 2017 – Εξαλείφοντας την Φτώχεια και Προωθώντας την Ευημερία (Policy Coherence for Sustainable Development 2017 Eradicating Poverty and Promoting Prosperity) »

Έκδοση ΟΟΣΑ «Συνοχή των Πολιτικών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 2017 – Εξαλείφοντας την Φτώχεια και Προωθώντας την Ευημερία»

Η Συνοχή των Πολιτικών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (Policy Coherence for Sustainable Development – PCSD) ενσωματώνεται στον Υποστόχο 17.14 (Ατζέντα 2030) ως διατομεακό μέσο εφαρμογής, το οποίο διατρέχει τους θεσμικούς μηχανισμούς, τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πολιτικών καθώς και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών.
Κατά τον πρώτο έτος υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), κατεβλήθησαν προσπάθειες για ευθυγράμμιση των εθνικών στρατηγικών τους, της προσαρμογής των θεσμικών πλαισίων και της προώθησης των  απαραίτητων αλλαγών στις πολιτικές τους, προκειμένου να επιτύχουν τους ΣΒΑ. Οι 22 Εθελοντικές Εθνικές Αξιολογήσεις (Voluntary National Reviews/ VNRs) που παρουσιάστηκαν στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (High Level Political Forum)  2016, ανέδειξαν τις διαφορετικές προσεγγίσεις. Τα αρχικά βήματα για την εφαρμογή των ΣΒΑ, που ακολούθησαν 9 χώρες (Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Κορέα, Μεξικό, Νορβηγία, Ελβετία, Τουρκία), αναδεικνύουν την σημασία 8 βασικών δομικών στοιχείων για την ενίσχυση της συνοχής των πολιτικών κατά την υλοποίηση των ΣΒΑ: πολιτική δέσμευση και ηγεσία, ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την εφαρμογή, χρονοδιάγραμμα με μακροχρόνιο ορίζοντα, πολιτικός και θεσμικός συντονισμός, συμμετοχή κοινωνικών εταίρων, παρακολούθηση και αξιολόγηση.

Το Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (High Level Political Forum) 2017 έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της φτώχειας και στην ενίσχυση της ευημερίας. Η παρούσα έκδοση εισάγει την έννοια της «Παρακολούθησης της Συνοχής» (Coherence Monitor) που έχει στόχο να ενημερώσει τους φορείς χάραξης πολιτικής σχετικά με τους τρόπους που η συνοχή των πολιτικών μπορεί να υποστηρίξει τις προσπάθειες υλοποίησης των ΣΒΑ, αξιοποιώντας τα εργαλεία του ΟΟΣΑ. Παρουσιάζει τις προκλήσεις και τις βέλτιστε πρακτικές για την ενίσχυση της συνοχής των πολιτικών στην υλοποίηση των ΣΒΑ, αξιοποιώντας την εμπειρία των χωρών που έχουν ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση των ΣΒΑ. Η εφαρμογή της Συνοχής των Πολιτικών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (PCSD) στις διασυνδέσεις μεταξύ των 6 θεματικών στόχων που παρουσιάστηκαν στο HLPF 2017, αναδεικνύει την ανάγκη για ολοκληρωμένη προσέγγιση. Τα  κυριότερα  συμπεράσματα είναι:

-Ο τερματισμός της φτώχειας σε όλες της τις μορφές και διαστάσεις (ΣΒΑ 1) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την βιώσιμη ανάπτυξη. Ο ΣΒΑ 1  συνδέεται άρρηκτα με όλους τους υπόλοιπους στόχους.

-Ο τερματισμός της πείνας και η επίτευξη της επισιτιστικής ασφάλειας και της βελτιωμένης διατροφής (ΣΒΑ 2)  αφορά  βασική ανθρώπινη ανάγκη.

-Η διασφάλιση της υγείας (ΣΒΑ 3) είναι βασικός καθοριστικός παράγοντας της βιώσιμης ανάπτυξης και της εξάλειψης της φτώχειας.

-Η επίτευξη της ισότητας των φύλων (ΣΒΑ 5) αποτελεί θεμέλιο για την ευημερία και την βιώσιμη ανάπτυξη, προϋπόθεση για την υγεία και την ευημερία των οικογενειών και των κοινωνιών και βασική κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης.

-Η υποδομές, η βιομηχανοποίηση και η καινοτομία (ΣΒΑ 9) αποτελούν βασικά συστατικά του οικονομικού κεφαλαίου για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

-Οι ωκεανοί (ΣΒΑ 14) παρέχουν πόρους και υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων και των δεσμεύσεων που ενσωματώνονται στους ΣΒΑ, συμβάλλοντας σε ένα ευρύ φάσμα στόχων και υπο-στόχων. Η διασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής των πολιτικών για την βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελεί κοινή ευθύνη όλων των συμμετεχόντων: κυβερνήσεων, ιδιωτικού τομέα, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και  πολιτών.

Οι ευρείς, διεθνώς συγκρίσιμοι, δείκτες μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για τη μέτρηση της προόδου όσον αφορά στη Συνοχή των Πολιτικών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (PCSD) και την προώθηση των μεταρρυθμίσεων.

Στην έκδοση περιλαμβάνονται εκθέσεις 16 κρατών μελών (Ελλάδα, σελ. 50-52) του ΟΟΣΑ σχετικά με τις προσπάθειές τους για ενσωμάτωση της Ατζέντας 2030 στις εθνικές τους προτεραιότητες.

Σχετικός ιστότοπος: http://www.oecd.org/publications/policy-coherence-for-sustainable-development-2017-9789264272576-en.htm

Scroll to Top