Έκδοση OOΣΑ Συνοχή Πολιτικών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 2018: Μετασχηματισμός προς Βιώσιμες και Ανθεκτικές Κοινωνίες

Η Έκδοση του ΟΟΣΑ για τη «Συνοχή Πολιτικών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» (Policy Coherence for Sustainable Development, PCSD) παρουσιάζει  τρόπους με τους οποίους ολοκληρωμένες πολιτικές, σε συνδυασμό με κατάλληλους θεσμικούς μηχανισμούς, συμβάλουν στη δημιουργία βιώσιμων και ανθεκτικών κοινωνιών. Η  κύρια θεματική του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για το 2018 (United Nations High-level Political Forum/HLPF) είναι «Μετασχηματισμός προς Βιώσιμες και Ανθεκτικές Κοινωνίες». 

Η Έκθεση τονίζει την σημασία της διασύνδεσης και αλληλεπίδρασης μεταξύ των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), οι οποίοι θα συζητηθούν στο HLPF 2018, εντοπίζει καλές πρακτικές και προτείνει οκτώ δομικά στοιχεία για την ενίσχυση της συνοχής των πολιτικών για την βιώσιμη ανάπτυξη.

 Στην εν λόγω Έκδοση του ΟΟΣΑ περιλαμβάνονται εκθέσεις για 19 χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα, όπου αναλύονται οι μηχανισμοί συντονισμού και ευαισθητοποίησης (raise awareness) όλων των εμπλεκομένων φορέων σε εθνικό επίπεδο με στόχο την αποτελεσματικότερη επίτευξη των ΣΒΑ. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους ΣΒΑ που θα αποτελέσουν αντικείμενο εθελοντικής αξιολόγησης του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών (High Level Political Forum/HLPF), το οποίο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 9-18 Ιουλίου 2018 στη Νέα Υόρκη και στο οποίο θα συμμετάσχει ενεργά και η χώρα μας. Κατά την διάρκεια του HLPF, θα εξετασθούν οι πιο κάτω ΣΒΑ:


Στόχος 6: Καθαρό Νερό και Αποχέτευση – Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους.
 Στόχος 7: Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια – Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους.
 Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες – Δημιουργούμε ασφαλείς, προσαρμοστικές βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς.
 Στόχος 12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή – Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη κατανάλωση και μεθόδους παραγωγής.
 Στόχος 15: Ζωή στη Στεριά – Προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων και δασών, καταπολεμούμε την ερημοποίηση, αναστρέφουμε την υποβάθμιση του εδάφους και της βιοποικιλότητας.
 Στόχος 17: Συνεργασία για τους Στόχους – Ενισχύουμε τα μέσα εφαρμογής και ανανεώνουμε την Παγκόσμια Συνεργασία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.oecd-ilibrary.org/development/policy-coherence-for-sustainable-development-2018_9789264301061-en

Scroll to Top