Διακήρυξη της Ρώμης

1st HIGH LEVEL FORUM ON AID EFFECTIVENESS (2003)

Κατά το 1ο HLF για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας η διεθνής αναπτυξιακή κοινότητα δεσμεύθηκε για την επίτευξη ενός φιλόδοξου προγράμματος δράσεων σε πέντε τομείς:

• ευθυγράμμιση της παρεχόμενης αναπτυξιακής βοήθειας με τις εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές, τις προτεραιότητες και τα συστήματα, των αποδεκτριών χωρών
• βελτίωση και εναρμόνιση των πολιτικών, των πρακτικών και των διαδικασιών των δωρητριών χωρών
• εφαρμογή των «αρχών καλής πρακτικής» (good practice principles) στην παροχή αναπτυξιακής βοήθειας
• αύξηση της ευελιξίας του προσωπικού στο πεδίο για τη διαχείριση προγραμμάτων
• ανάπτυξη κινήτρων εντός των Οργανισμών παροχής βοήθειας ώστε να υιοθετηθούν από τη διοίκηση και το προσωπικό τα οφέλη της εναρμόνισης

Το κείμενο της διακήρυξης της Ρώμης ακολούθησε το “Second International Roundtable on Managing for Development Results” (Marrakech 2004), το Μνημόνιο του οποίου Marrakech Memorandum, συμπλήρωσε τις δεσμεύσεις της Ρώμης, εστιάζοντας στη σημασία των «αποτελεσμάτων» (results) της αναπτυξιακής διαδικασίας, που καλύπτουν και τους τομείς της «εναρμόνισης» και της «ευθυγράμμισης».

Scroll to Top