Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη (Communication on new European Consensus on Development)

Σε συνέχεια της υιοθέτησης της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη από την διεθνή κοινότητα κατά την Διάσκεψη Κορυφής των ΗΕ, Σεπτέμβριο 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε, την Νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη, ως νέο κοινό όραμα για την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ και των κρατών μελών της. Η Ανακοίνωση της Επιτροπής , εγκρίθηκε από το Κολλέγιο των Επιτρόπων στις 22.11.2016. Η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Συναίνεσης πραγματοποιείται 11 χρόνια μετά, σε ένα διαφορετικό γεωπολιτικό πλαίσιο, σε μια κρίσιμη καμπή για την Ευρώπη, την ανάπτυξη και τη διεθνή συνεργασία. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεσμεύονται να εφαρμόσουν την Ατζέντα 2030, μέσω εσωτερικών και εξωτερικών δράσεων σε συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Στην Ανακοίνωση αναδεικνύονται οι αξίες της ΕΕ, προδιαγράφονται οι κοινοί στόχοι, οι αρχές και οι δεσμεύσεις της ΕΕ και των κρατών μελών της, ενώ ταυτόχρονα αντικατοπτρίζονται οι επιδιώξεις της Aτζέντας 2030. Η στρατηγική της ΕΕ για την Ατζέντα 2030 διαφοροποιείται ανάλογα ως προς το μέρος που αποτελεί κύρια ευθύνη των κρατών μελών της, έναντι του ηγετικού ρόλου που η ίδια η ένωση θα πρέπει να διαδραματίσει εκτός των συνόρων της. Η νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση θα συμβάλει στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και των αξιών της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, όπως αυτή συμφωνήθηκε στη Συνθήκη της Λισσαβόνας, συνδράμοντας την Παγκόσμια Στρατηγική της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Ασφάλεια της ΕΕ (Ιούνιο 2016). Τέλος, σημαντικό στοιχείο του κειμένου αποτελεί η σαφής διασύνδεση μεταξύ της ασφάλειας και της ανάπτυξης (security and development nexus). 

Στην Ανακοίνωση προτείνεται μια νέα κοινή ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική, η οποία αντιμετωπίζει με ολοκληρωμένο τρόπο τις βασικές κατευθύνσεις της Ατζέντα 2030, με θεματικές: άνθρωποι, πλανήτης, ευημερία, ειρήνη, και συνεργασίες.

Συναφώς, η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα εφαρμόσουν μια προσέγγιση ερειδόμενη στα ανθρώπινα δικαιώματα (rights-based approach), προσδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα των φύλων, καθώς και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (Διάσκεψης COP21 του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή). Οι νέοι και οι γυναίκες αποτελούν κύριο μέλημα της νέας προσέγγισης σε οριζόντιο επίπεδο. Ο κοινός προγραμματισμός και η συνεργασία των κρατών μελών στην εφαρμογή, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της νέας πολιτικής.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη δεσμεύονται να προωθήσουν ειρηνικές και πολυεταιρικές κοινωνίες, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προβλέπεται η αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων συμπεριλαμβανομένης της μετανάστευσης, μέσω συντονισμένης, και συστηματικής προσέγγισης, μεγιστοποιώντας τις συνέργειες και τα δυνατά σημεία, τόσο των εσωτερικών, όσο και των εξωτερικών διαστάσεων των πολιτικών της Ένωσης. Στόχος είναι η παροχή άμεση ανθρωπιστικής βοήθειας στους πρόσφυγες και στους εκτοπισμένους σε συνέργεια με αναπτυξιακές πολιτικές.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η ΕΕ και τα κράτη θα πρέπει να κινητοποιήσουν όλα τα μέσα εφαρμογής (means of implementation) στο πλαίσιο της υλοποίησης της Ατζέντας 2030. H κινητοποίηση εθνικών πόρων, η ενίσχυση των ικανοτήτων, η επιστήμη και η τεχνολογία, οι εμπορικές συμφωνίες και η συλλογική δέσμευση για την επίτευξη Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) στο 0,7% του ΑΕΕ, θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση της Ατζέντας 2030. 

Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Εξωτερικών Επενδύσεων (External Investment Plan), αποτελεί κύριο μέσο της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ και των κρατών μελών.

Κύριο μέλημα του νέου πλαισίου, αποτελεί η συνάφεια των πολιτικών, οι οποίες σχετίζονται με την κινητικότητα, τη μετανάστευση και την ανάπτυξη. Η Ανακοίνωση συμβάλλει στη διασφάλιση της συνοχής πολιτικών (policy coherence) διαφορετικών τομέων εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για συνοχή αναπτυξιακής πολιτικής.

Οι δεσμεύσεις της ΕΕ και των κρατών μελών συνοψίζονται:

1. Δέσμευση για ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης της Ατζέντας 2030. με βάση τις αρχές της διαφάνειας, λογοδοσίας και αποτελεσματικότητας.
2. Σταδιακή προσαρμογή των συστημάτων αναφοράς (reporting systems) με τις διαδικασίες παρακολούθησης και τους δείκτες της Ατζέντας 2030.
3. Ενσωμάτωση της Ατζέντας 2030 και χρήση των δεικτών των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.
4. Εκπόνηση κοινής έκθεσης για τις επιπτώσεις των δράσεων υλοποίηση της Ατζέντας 2030 στις αναπτυσσόμενες χώρες, συνεισφορά στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (HLPF) των HE.
5. Συμμετοχή στην αναβάθμιση της στατιστικής ικανότητας  (statistical capacity) των αναπτυσσομένων χωρών.
6. Υλοποίηση ενδιάμεσης αξιολόγησης της νέας Ευρωπαϊκής Συναίνεσης για την Ανάπτυξη.

Communication Proposal Consensus

Commission Staff Working Document

Assessing the 2005 Consensus

Synopsis Report

Scroll to Top