Σύσταση της DAC για την Ενεργοποίηση της Κοινωνίας των Πολιτών στην Αναπτυξιακή Συνεργασία και την Ανθρωπιστική Βοήθεια

Η Σύσταση της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ για την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών στην αναπτυξιακή συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια εγκρίθηκε στις 6 Ιουλίου 2021.

Η Σύσταση στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών της DAC, καθώς και άλλων δωρητών αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας, με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών οφείλουν να λάβουν μέτρα για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία τους.

Πληροφορίες: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-5021

Scroll to Top