Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΕΤΕπ και EBRD στο Πλαίσιο της «Σύμμειξης» (blending) Επιχορηγήσεων και Δανείων για Υλοποίηση Αναπτυξιακών Έργων ΕΕ

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων/ΕΤΕπ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development/EBRD) συμμετέχουν σε αρκετά αναπτυξιακά έργα σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ), τα οποία λαμβάνουν χρηματοδότηση από ΕΕ σε πλαίσιο «συμμείξεως» χρηματοδοτικών πόρων (επιχορηγήσεων και δανείων).

Οι σχετικές προκηρύξεις διαγωνισμών (π.χ. για τεχνική βοήθεια ή για κατασκευή έργων) δημοσιεύονται στις εξής ιστοσελίδες: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm και http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html?1=1&filterContract=Project goods, works and services .

Scroll to Top