Οι επιδόσεις της Ελλάδας σύμφωνα με τον Δείκτη Μέτρησης της Δέσμευσης για την Ανάπτυξη 2017

Το Κέντρο για την Παγκόσμια Ανάπτυξη εργάζεται για τη μείωση της παγκόσμιας φτώχειας και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, μέσω καινοτόμου οικονομικής έρευνας που στοχεύει σε καλύτερες πολιτικές και πρακτικές από τους κορυφαίους φορείς λήψης αποφάσεων παγκοσμίως.

Ο Δείκτης Μέτρησης της Δέσμευσης για την Ανάπτυξη (CDI), για το 2017, κατατάσσει 27 από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου, βάσει της δέσμευσής τους σε πολιτικές προς όφελος των ανθρώπων που διαμένουν σε φτωχότερες χώρες. Το CDI προσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος και το οικονομικό βάρος της κάθε χώρας ώστε να αξιολογεί αναλόγως τη δυνατότητά τους για παροχή βοήθειας.

Σύμφωνα με το CDI 2017, η Ελλάδα κατέχει την 25η θέση μεταξύ των 27 εξεταζομένων χωρών, με τις καλύτερες επιδόσεις της χώρας να σημειώνονται στο περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα και την ασφάλεια.  

Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον (environment), η Ελλάδα κατέχει την 16η θέση, σημειώνοντας καλή επίδοση σε πλήθος δεικτών για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη αλιεία. Επίσης, η Ελλάδα «ανταμείβεται» επειδή έχει τους υψηλότερους φόρους στην βενζίνη και από τις 27 χώρες.

Σε ό,τι αφορά το χρηματοπιστωτικό περιβάλλον (finance),  η Ελλάδα κατέχει την 18η θέση. Αν και η ελληνική συνεισφορά σε διεθνή επενδυτικά πλαίσια είναι χαμηλή, η χώρα σημειώνει επίδοση πάνω από το μέσο όρο στην ενίσχυση της οικονομικής διαφάνειας.

Η Ελλάδα κατέχει την 18η θέση στην ασφάλεια (security).  Η χώρα δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης για τα Πυρομαχικά Διασποράς και η συμβολή της στις διεθνείς προσπάθειες διατήρησης της ειρήνης και προστασίας των θαλάσσιων διαδρομών είναι χαμηλή. Ωστόσο, έχει επικυρώσει οκτώ από τις εννιά Συνθήκες που αφορούν το καθεστώς διεθνούς ασφάλειας, και που αποτελούν τον τρόπο μέτρησης επίδοσης για τον δείκτη: «Συμμετοχή σε καθεστώτα ασφάλειας», και οι εξαγωγές της σε όπλα προς τις φτωχές και μη δημοκρατικές χώρες είναι περιορισμένες. Επιπρόσθετα, η Ελλάδα συμμετέχει στο Τμήμα Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών (UN Department of Peacekeeping Operations) παρέχοντας, κυρίως, προσωπικό στην Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο (UN United Nations Interim Force in Lebanon).

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.cgdev.org/cdi-2017/country/GRC

Scroll to Top