Ετήσια έκθεση της Ελληνικής Διμερούς και Πολυμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, έτους 2008

Διαβάστε την ετήσια έκθεση της Ελληνικής Διμερούς και Πολυμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, έτους 2008.

Εισαγωγή
Πρώτο Mέρος: Στρατηγικό Πλαίσιο Συνεργασίας με τον Αναπτυσσόμενο Κόσμο
Δεύτερο Μέρος: Βασικό Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Βοήθειας
Τρίτο Μέρος: Γεωγραφική και Τομεακή Κατανομή της Βοήθειας
Τέταρτο Μέρος: Προτεραιότητες
Πέμπτο Μέρος: Στατιστικά Στοιχεία Αναπτυξιακής Βοήθειας
Έκτο Μέρος: Δραστηριότητες Αναπτυξιακής Βοήθειας
Έβδομο Μέρος: Πίνακες – Γραφικές Παραστάσεις – Παραρτήματα

Scroll to Top