Έγγραφο Εργασίας ΟΟΣΑ, Ιανουάριος 2019 – Αποτίμηση της Xρηματοδότησης μέσω Σύμμειξης Πόρων (Blended Finance): Προκλήσεις Διακυβέρνησης και Μεθοδολογίας

Οι φορείς της πολυμερούς και διμερούς αναπτυξιακής συνεργασίας στρέφονται όλο και περισσότερο στη χρηματοδότηση μέσω σύμμειξης πόρων (blended finance), ως μέσο κινητοποίησης ιδιωτικών πόρων για την αντιμετώπιση των επενδυτικών αναγκών που σχετίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης/ΣΒΑ. Η χρηματοδότηση μέσω σύμμειξης πόρων περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό χρηματοδοτικών εργαλείων και μέσων, ώστε ο έλεγχος και η αποτίμηση είναι καθοριστικής σημασίας για τη στοιχειοθέτηση απάντησης στο ερώτημα «τι λειτουργεί και σε ποιο πλαίσιο».

Η πρακτική της αποτίμησης ευρίσκεται σε εξέλιξη και το παρόν «‘Έγγραφο Εργασίας» υπογραμμίζει κάποιες από τις προκλήσεις που ανακύπτουν:

Πρώτον, καθίσταται σαφές ότι οι θεσμικοί και οργανωτικοί παράγοντες επηρεάζουν τη διαδικασία της αποτίμησης. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια κοινή κουλτούρα αποτίμησης και να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί δημόσια πρόσβαση στις εκθέσεις αξιολόγησης των Ιδρυμάτων Αναπτυξιακής Χρηματοδότησης (DFIs) και ιδιωτικών ιδρυμάτων.

Δεύτερον, κατόπιν μιας σύντομης εξέτασης ενός δείγματος αποτιμήσεων, διαφαίνεται η έλλειψη κοινής γλώσσας και ορολογίας. Βασικές έννοιες όπως η προσθετικότητα (additionality) και ο αντίκτυπος (impact) χρησιμοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους, γεγονός που καθιστά δύσκολες τις συγκρίσεις. Ορισμένες αποτιμήσεις χρησιμοποιούν την ορολογία της DAC, αλλά ίσως είναι απαραίτητο η ισχύουσα ορολογία να προσαρμοσθεί και να αναπτυχθεί κατά τρόπο ώστε να γίνει σχετική με την αποτίμηση της χρηματοδότησης μέσω σύμμειξης πόρων.

Τρίτον, εμφανίζεται μεγάλη απόκλιση στις προσεγγίσεις της αποτίμησης, λόγω των διαφορετικών κριτηρίων και μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Επιπλέον, προκύπτει ανάγκη για λεπτομερέστερες αξιολογήσεις της προστιθέμενης αξίας μεμονωμένων μεθόδων αποτίμησης για συγκεκριμένα εργαλεία και πρωτοβουλίες χρηματοδότησης.

Τέταρτον, οι αποτιμήσεις χρηματοδότησης μέσω σύμμειξης πόρων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη ισχυρών συστημάτων ελέγχου. Δεδομένου ότι η ποιότητα αυτών των συστημάτων ποικίλλει, καθίσταται αναγκαίο να καταβληθούν προσπάθειες για τη βελτίωση της πρόσβασης στην πληροφορία και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας συγκρίσιμων δεδομένων παρακολούθησης (monitoring data).

Πέμπτον, απαιτείται μεγαλύτερη κατανόηση του «τι λειτουργεί  ικανοποιητικά και σε ποιο πλαίσιο». Η αξιολόγηση επικεντρώθηκε μόνο σε προσεγγίσεις αποτίμησης ενώ απαιτείται συστηματική αξιολόγηση των υφιστάμενων στοιχείων με εστίαση στα επιτευχθέντα αποτελέσματα από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω σύμμειξης πόρων, στην επίτευξη των ΣΒΑ.

Η Ατζέντα 2030 έχει διευρύνει τον αριθμό και την ποικιλομορφία των οικονομικών εταίρων, με συνέπεια η αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προκλήσεων της αποτίμησης της χρηματοδότησης μέσω σύμμειξης πόρων, να απαιτεί τη συναίνεση μεταξύ των διαφόρων εταίρων.

Περισσότερες πληροφορίες:https://www.oecd-ilibrary.org/development/blended-finance-evaluation_4c1fc76e-en

Scroll to Top