Έκθεση 2022 της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC)/ΟΟΣΑ για την Πολυμερή Αναπτυξιακή Χρηματοδότηση

Στις 28 Νοεμβρίου 2022, ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε την Έκθεση 2022 για την Πολυμερή Αναπτυξιακή Χρηματοδότηση. Η έκθεση παρουσιάζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το πολυμερές σύστημα αναπτυξιακής χρηματοδότησης και παρέχει συστάσεις πολιτικής για την επίτευξη της Ατζέντας 2030, καθώς βρισκόμαστε σε μια εποχή αλληλοσυνδεόμενων και εντεινόμενων κρίσεων. Η πανδημία του Covid-19 επιβεβαίωσε τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει το πολυμερές αναπτυξιακό σύστημα. Πράγματι, το 2020, το πολυμερές αναπτυξιακό σύστημα παρείχε 185 δισ. δολ. ΗΠΑ, δηλαδή 41% της συνολικής Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (έναντι 36% το 2010). Οι Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες αντιπροσωπεύουν το 79% της συνολικής αύξησης (κατά 61,5 δισ. δολ. ΗΠΑ) της πολυμερούς αναπτυξιακής χρηματοδότησης, μεταξύ 2019 και 2020.

Οι κύριες προκλήσεις που εντοπίζει η έκθεση επικεντρώνονται στο γεγονός ότι ο κόσμος έχει εισέλθει σε μια περίοδο νέων κρίσεων, με μεγαλύτερη γεωπολιτική πόλωση, η οποία οδηγεί σε αυξανόμενες εντάσεις στο πολυμερές πεδίο, ενώ ταυτόχρονα η πολυμέρεια επιδέχεται επικρίσεις. Η έκθεση καταλήγει σε βασικές συστάσεις πολιτικής για τα κράτη, τους πολυμερείς οργανισμούς και τους άλλους συμβαλλόμενους.

– Ανάπτυξη ενός ολιστικού οράματος για το πολυμερές σύστημα

– Παροχή βιώσιμης και προγραμματισμένης χρηματοδότησης

– Βελτίωση του συντονισμού

– Διασφάλιση ότι οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των φτωχών και των περιθωριοποιημένων ομάδων του πληθυσμού λαμβάνονται υπόψη

– Ενσωμάτωση του ζητήματος του κλίματος και της βιοποικιλότητας σε όλους τους τομείς.

Η Έκθεση παρουσιάζει το πολυμερές αναπτυξιακό προφίλ του κάθε κράτους με βάση τα στατιστικά στοιχεία της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας, (Development Assistance Committee DAC) του ΟΟΣΑ. Η Ελλάδα παρείχε 80% της αναπτυξιακής της βοήθειας μέσω πολυμερών οργανισμών, κυρίως μέσω της ΕΕ, το 2020. Η στοχευμένη (earnmarked) πολυμερής βοήθεια της Ελλάδας το 2020 αφορούσε τον ανθρωπιστικό τομέα (κυρίως την Διευκόλυνση της ΕΕ για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία).

https://www.oecd.org/development/multilateral-development-finance-2022-9fea4cf2-en.htm

Scroll to Top