Έκδοση ΟΟΣΑ: Επενδύσεις με Κοινωνικό Αντίκτυπο 2019 Ο Επιβεβλημένος Αντίκτυπος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η παρούσα έκδοση αποτελεί  συνέχεια της έκδοσης του 2015 «Επενδύσεις με Κοινωνικό Αντίκτυπο (Social Impact Investment/SII), Δημιουργώντας τη Βάση Τεκμηρίωσης», η οποία καθόρισε μια διακριτή τυπολογία και ένα νέο πλαίσιο για τις επενδύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο, προκειμένου να διαφοροποιηθούν από τις συμβατικές επενδύσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τον ορισμό σαφών και μετρήσιμων στόχων. 

Οι επενδύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο βασίζονται στην πρoϋπόθεση ύπαρξης κοινωνικού αντικτύπου, επιπλέον της  οικονομικής απόδοσης. Ως εκ τούτου και δεδομένης της αυξανόμενης εμπλοκής των επενδυτών στη βιώσιμη χρηματοδότηση, ο καθορισμός, η μέτρηση, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η καταγραφή αυτού του αντικτύπου είναι εξαιρετικής σημασίας.

Η έκδοση του 2019 απευθύνεται σε φορείς χάραξης πολιτικής χωρών τόσο εντός όσο και εκτός του ΟΟΣΑ, σε δωρητές αναπτυξιακής βοήθειας, σε αναπτυξιακούς χρηματοδότες, σε ειδικούς στις επενδύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο και, ευρύτερα, στον ιδιωτικό τομέα. Θέτει νέες βάσεις, διερευνώντας το ρόλο των επενδύσεων με κοινωνικό αντίκτυπο εντός του ευρύτερου πλαισίου της χρηματοδότησης για βιώσιμη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, συνεισφέρει στη διεύρυνση της βάσης τεκμηρίωσης των επενδύσεων με κοινωνικό αντίκτυπο και προτείνει συστάσεις πολιτικής για τη διευκόλυνση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης για βιώσιμη ανάπτυξη, με στόχο την υλοποίηση της Ατζέντας 2030.

Οι επενδύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο αναπτύσσονται ταχύτατα σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επενδυτικά εργαλεία, όπως τα Ομόλογα Κοινωνικού και Αναπτυξιακού Αντίκτυπου, εφαρμόζονται όλο και περισσότερο, ενώ δοκιμάζονται και άλλα καινοτόμα μοντέλα, όπως τα Κίνητρα Κοινωνικού Αντικτύπου που ανταμείβουν άμεσα τις επιχειρήσεις με πληρωμές ασφαλίστρων για την επίτευξη κοινωνικών αποτελεσμάτων. 

Οι επενδύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο όχι μόνο κινητοποιούν την ιδιωτική χρηματοδότηση ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) αλλά, το σημαντικότερο, αποτελούν τον καταλύτη για νέες καινοτόμες προσεγγίσεις στις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη λογοδοσία. 

Ο επιβεβλημένος αντίκτυπος (impact imperative) καθορίζει τέσσερις πυλώνες και συστάσεις για να εξασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση για βιώσιμη ανάπτυξη επιτυγχάνει τα επιθυμητά αποτελέσματα: την επιβεβλημένη χρηματοδότηση (αύξησή της από δισεκατομμύρια σε τρισεκατομμύρια), την επιβεβλημένη καινοτομία (πιλοτική εφαρμογή νέων προσεγγίσεων), τα επιβεβλημένα δεδομένα (διαφάνεια και πρότυπα) και την επιβεβλημένη πολιτική (εργαλεία πολιτικής και αξιολόγηση). 

Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.oecd.org/development/social-impact-investment-2019-9789264311299-en.htm

Scroll to Top