Αποτίμηση των Δωρεών Εμβολίων ως Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια

Τα μέλη της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ είναι οι πλέον γενναιόδωροι δωρητές εμβολίων κατά της COVID-19, προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις, το 96% των συνεισφορών στο “ACTAccelerator” θα είναι επιλέξιμες ως Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια(ΕΑΒ), ενώ άνω του 86% των, μέχρι σήμερα, συνολικών συνεισφορών, καθώς και το 90% των συνεισφορών προς τον COVAX, έχουν πραγματοποιηθεί από μέλη της DAC.

Οι καθιερωμένες στατιστικές οδηγίες αναφοράς της DAC επιτρέπουν δωρεές σε είδος να καταγράφονται ως ΕΑΒ και οι δωρεές πλεοναζόντων δόσεων εμβολίων αποτελούν μια τέτοια μορφή βοήθειας σε είδος. Βάσει των οδηγιών, οι σχετικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των συρίγγων, της παράδοσης και της αποθήκευσης είναι επιλέξιμες ως ΕΑΒ.

Τα μέλη της DAC δεν έχουν συμφωνήσει ομόφωνα σε μια ενιαία τιμή. Κατά συνέπεια, η Γραμματεία της DAC εξέδωσε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο καταγραφής της σχετικής δραστηριότητας, εφαρμόζοντας την τιμή των 6,72 δολ. ΗΠΑ ανά δόση. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένου ότι τα μέλη έχουν το δικαίωμα να αναφέρουν τα εμβόλια τους στο κόστος, εάν η πραγματική τιμή είναι χαμηλότερη.

Εάν ένα μέλος αποφασίσει να μην υποβάλει έκθεση σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΟΣΑ, τότε πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες για την τιμή που έχει καταβάλει, καθώς και τα ονόματα των εμβολίων και τον αριθμό των δόσεων. Εάν περιορισμοί εμπιστευτικότητας εμποδίζουν το μέλος από το να υποδείξει την τιμή, προτείνεται η εφαρμογή της τιμής των 6,72 δολ. ΗΠΑ ανά δόση ή η μη καταγραφή των δωρεών ως ΕΑΒ. Οι ληγμένες δόσεις δεν είναι επιλέξιμες και οι χορηγούμενες δόσεις απαιτείται να έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 10 εβδομάδες προ της άφιξής τους στη χώρα.

https://www.oecd.org/dac/Development-Assistance-Committee/DAC-Chair-Statement-on-COVID-vaccine-in-ODA.pdf

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/FAQs-ODA-eligibility-of-COVID-19-related-activities-FEB-2022.pdf

Scroll to Top