Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη Σύσταση Πολυμερούς Πλατφόρμας για την Υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ΕΕ (C(2017) 2941 (22-5-2017))

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τη σύσταση Πολυμερούς Πλατφόρμας (Μulti-stakeholder Platform) για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η εν λόγω Πλατφόρμα προβλέπει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και στους συμμετέχοντες φορείς/οργανισμούς, σε τομείς που αφορούν στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και της Ατζέντας 2030, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, αποτελεί φόρουμ ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή των ΣΒΑ σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό, και κοινοτικό επίπεδο. Η Διοικούσα Επιτροπή της Πλατφόρμας θα απαρτίζεται από 30 μέλη, τα οποία θα εκπροσωπούν οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) καθώς και την Επιτροπή Περιφερειών. Ακόμη, προβλέπεται εκπροσώπηση της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων καθώς και εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα.

Απόφαση

Scroll to Top