62η Σύνοδος Επιτροπής Κοινωνικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, 5-14 Φεβρουαρίου 2024. Συμμετοχή κας Ελένης Νικολαΐδου σε Πάνελ ΄Υψηλού Επιπέδου

Στο πλαίσιο της 62ης Συνόδου της Επιτροπής Κοινωνικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN Commission for Social Development), 5-14 Φεβρουαρίου 2024, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, αρμόδιος για Οικονομικές και Κοινωνικές Υποθέσεις (UN DESA), κ. LI Junhua, προσκάλεσε την κα Ελένη Νικολαΐδου, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πολιτικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας να συμμετάσχει ως ομιλήτρια, στο Πάνελ Υψηλού Επιπέδου, επί της θεματικής της Συνόδου “Προώθηση της Κοινωνικής Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης μέσω των Πολιτικών προς Υλοποίηση της Ατζέντας 2030 και Επίτευξης Στόχου Εξάλειψης της φτώχειας”.

Kύριος στόχος του πάνελ ήταν να εντοπίσει ευκαιρίες και να μοιραστεί εμπειρίες και διδάγματα για το πώς οι κοινωνικές πολιτικές μπορούν να υποστηρίξουν την κοινωνική πρόοδο και να προωθήσουν τις “χωρίς αποκλεισμούς, ανθεκτικές και δίκαιες κοινωνίες”.

Οι ομιλητές του πάνελ επικεντρώθηκαν στις κάτωθι θεματικές:

– Κοινωνικοιοκονομικές πολιτικές για την προώθηση της κοινωνικής προόδου,
– Πώς μπορούν οι εθνικές πολιτικές να σχεδιάζονται και εφαρμόζονται για την επίτευξη των στόχων τους,
– Είναι επαρκείς οι κυβερνήσεις δίνοντας προτεραιότητα στην κοινωνική πρόοδο,
– Γιατί οι δαπάνες στον κοινωνικό τομέα συχνά αντιμετωπίζονται ως κόστος αντί για επένδυση,
– Αντικατοπτρίζονται επαρκώς οι ανάγκες και οι προσδοκίες των ανθρώπων από τις τρέχουσες πολιτικές.  

Η κα Νικολαΐδου συμμετείχε με παρέμβαση με τίτλο “Συμμετοχική Διαδικασία στον Σχεδιασμό, Υλοποίηση και Παρακολούθηση Κοινωνικών Πολιτικών και άλλων Τομεακών Πολιτικών για Επίτευξη της Κοινωνικής Δικαιοσύνης- Πολιτικές που πρέπει να Υιοθετηθούν από Δωρήτριες χώρες για τη Δημιουργία Συνθηκών Συμπεριληπτικής Διαδικασίας Λήψης Αποφάσεων” (“Participatory Process in the Design, Implementation and Follow-up of Social Policies and other Sectoral Policies, Central to Fostering Social Justice-what can Development Cooperation Actors do to Establish the Conditions for an Inclusive Decision-making Process”).

Scroll to Top