Νομοθετικό Πλαίσιο

25-04-2023

Οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 105 της 25ης Απριλίου 2023 το Προεδρικό Διάταγμα 51/2023. Με τις διατάξεις του ρυθμίζεται η λειτουργία της Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής του Υπουργείου Εξωτερικών και αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων και του Γραφείου της, με σκοπό τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την άσκηση μίας αποτελεσματικής και συνεκτικής πολιτικής στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, η οποία εστιάζει στη διαφάνεια, τον έλεγχο των χωρών-εταίρων επί των αναπτυξιακών τους προτεραιοτήτων, τη διαμόρφωση εταιρικών σχέσεων και την επίτευξη αναπτυξιακών στόχων, στο πλαίσιο των διεθνών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Χώρα και βάσει διεθνώς παραδεδεγμένων αρχών.

25-04-2023
17-01-2023

Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Φορέων του Υπουργείου Εξωτερικών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 6 της 17ης Ιανουαρίου 2023 το Προεδρικό Διάταγμα 4/2023. Σύμφωνα με αυτό, αλλά και με τον εξουσιοδοτικό Νόμο 4781/2021, η εγγραφή των φορέων της Kοινωνίας των Πολιτών και του ιδιωτικού τομέα/επιχειρήσεων στο Ειδικό Μητρώο της Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση αφενός, για τη δυνατότητα υποβολής σχετικών προτάσεων προς χρηματοδότηση δράσεων/έργων τόσο από τη Ζ’ Γενική Διεύθυνση όσο και από άλλους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας ή/και ανθρωπιστικής αρωγής και αφετέρου, για την απαλλαγή του υλοποιούντος φορέα από την υποχρέωση καταβολής φόρων και δασμών, σχετικών με την υλοποίηση των προαναφερθέντων δράσεων/έργων.

17-01-2023
28-02-2021

Δημιουργία Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης

Το 2021 με τον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, Ν. 4781 (ΦΕΚ 31A/28-2-2021) «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις», Μέρος Ζ’ – Ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας. Κεφάλαιο Α΄: Διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία/Ελληνική πολιτική στους τομείς της αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας, δημιουργείται νέα δομή για την αναπτυξιακή και ανθρωπιστική αρωγή, η οποία ως Γενική Διεύθυνση εντεταγμένη στο οργανόγραμμα του Υπουργείου Εξωτερικών, δαδέχεται την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ).

28-02-2021
14-06-2002

Μεταφορά στο ΥΠΕΞ

Το 2002 με το Π.Δ. 159/2002 (ΦΕΚ 140Α/14-6-2002) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Εξωτερικών και σύσταση Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών και Αναπτυξιακής Συνεργασίας στο Υπουργείο Εξωτερικών» η ΥΔΑΣ καθίσταται ο κύριος φορέας σχεδιασμού, διαμόρφωσης και συντονισμού της συνολικής πολιτικής της Ελληνικής αναπτυξιακής συνεργασίας.

14-06-2002
06-09-2000

Λειτουργία ΥΔΑΣ

Τον Σεπτέμβριο 2000 τέθηκε σε ισχύ και το Π.Δ. 224/2000 (ΦΕΚ 193Α/6-9-2000) με θέμα την “Οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών”.

06-09-2000
07-05-1999

Συσταση ΥΔΑΣ

Η Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) συστάθηκε το 1999 βάσει του άρθρου 18 Ν. 2731/1999 (ΦΕΚ 138Α/5-7-1999) «Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις».

07-05-1999
Scroll to Top