Νομοθετικό Πλαίσιο

17-01-2023

Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Φορέων του Υπουργείου Εξωτερικών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 6 της 17ης Ιανουαρίου 2023 το Προεδρικό Διάταγμα 4/2023. Σύμφωνα με αυτό, αλλά και με τον εξουσιοδοτικό Νόμο 4781/2021, η εγγραφή των φορέων της Kοινωνίας των Πολιτών και του ιδιωτικού τομέα/επιχειρήσεων στο Ειδικό Μητρώο της Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση αφενός, για τη δυνατότητα υποβολής σχετικών προτάσεων προς χρηματοδότηση δράσεων/έργων τόσο από τη Ζ’ Γενική Διεύθυνση όσο και από άλλους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας ή/και ανθρωπιστικής αρωγής και αφετέρου, για την απαλλαγή του υλοποιούντος φορέα από την υποχρέωση καταβολής φόρων και δασμών, σχετικών με την υλοποίηση των προαναφερθέντων δράσεων/έργων.

17-01-2023
28-02-2021

Δημιουργία Ζ’ Γενικής Δ/νσης

Το 2021 με τον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, Ν. 4781 (ΦΕΚ 31A/28-2-2021) «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις», Μέρος Ζ’ – Ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας. Κεφάλαιο Α΄: Διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία/Ελληνική πολιτική στους τομείς της αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας, δημιουργείται νέα δομή για την αναπτυξιακή και ανθρωπιστική αρωγή, η οποία ως Γενική Διεύθυνση εντεταγμένη στο οργανόγραμμα του Υπουργείου Εξωτερικών, δαδέχεται την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ).

28-02-2021
14-06-2002

Μεταφορά στο ΥΠΕΞ

Το 2002 με το Π.Δ. 159/2002 (ΦΕΚ 140Α/14-6-2002) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Εξωτερικών και σύσταση Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών και Αναπτυξιακής Συνεργασίας στο Υπουργείο Εξωτερικών» η ΥΔΑΣ καθίσταται ο κύριος φορέας σχεδιασμού, διαμόρφωσης και συντονισμού της συνολικής πολιτικής της Ελληνικής αναπτυξιακής συνεργασίας.

14-06-2002
06-09-2000

Λειτουργία ΥΔΑΣ

Τον Σεπτέμβριο 2000 τέθηκε σε ισχύ και το Π.Δ. 224/2000 (ΦΕΚ 193Α/6-9-2000) με θέμα την “Οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών”.

06-09-2000
07-05-1999

Συσταση ΥΔΑΣ

Η Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) συστάθηκε το 1999 βάσει του άρθρου 18 Ν. 2731/1999 (ΦΕΚ 138Α/5-7-1999) «Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις».

07-05-1999
Scroll to Top