Εγγραφή και Διαγραφή

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Για την εγγραφή μιας Οργάνωσης στο Ειδικό Μητρώο ΜΚΟ της ΥΔΑΣ απαιτείται:

  • Στο καταστατικό της οργάνωσης να προβλέπεται ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της.
  • Ο σκοπός της οργάνωσης να είναι σύμφωνος με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ.3 του Ν.2731/ΦΕΚ 138 της 5/7/99, και να αφορά:
  1. στην παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας στους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών (κυρίως δράσεις που συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών αυτών, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, της παιδείας, των βασικών κοινωνικών υποδομών, όπως και στην ενδυνάμωση των θεσμών και την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων)
  2. στην αναπτυξιακή εκπαίδευση και την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες καθώς και την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την προβολή των προβλημάτων των αναπτυσσομένων χωρών στη χώρα μας.

Επίσης θα πρέπει να είναι σαφές ότι η δράση της Μ.Κ.Ο. δεν εξαρτάται από κανέναν δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, στο Ειδικό Μητρώο ΜΚΟ δεν μπορούν να εγγραφούν Οργανώσεις, οι οποίες σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα ή ΟΤΑ οποιουδήποτε βαθμού. Επίσης, στο Ειδικό Μητρώο ΜΚΟ δεν μπορούν να εγγραφούν Οργανώσεις, στο Καταστατικό των οποίων προβλέπεται οποιαδήποτε σχέση ή συμμετοχή σε κάθε είδους εμπορική δραστηριότητα.

Διαγραφή από το Ειδικό Μητρώο ΜΚΟ της ΥΔΑΣ

H Υ.Δ.Α.Σ. διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής μιας Μ.Κ.Ο. από το «Ειδικό Μητρώο Μ.Κ.Ο.» στην περίπτωση, που (άρθρο 18 παρ. 2 δ) Ν. 2731/99):

  • έπαυσε να πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις,
  • υπέπεσε αυτή ή τα μέλη της σε παράνομες πράξεις,
  • εκτέλεσε κατά τρόπο ελλιπή ή αφερέγγυο αποστολές, που ανέλαβε,
  • παρέμεινε αδρανής, για περίοδο που υπερβαίνει την τριετία.

Επισημαίνεται ότι:

H εγγραφή μίας Μ.Κ.Ο. στο «Ειδικό Μητρώο Μ.Κ.Ο.» της ΥΔΑΣ-4 Δ/νσης, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά όχι και υποχρέωση της Υπηρεσίας για την εν συνεχεία χρηματοδότηση προγραμμάτων

Scroll to Top