Αρχική Σύνθεση Διοικητικών Συμβουλίων ΜΚΟ που Χρηματοδοτήθηκαν από την ΥΔΑΣ μετά το 2000

Παρατίθεται κατάλογος των 176 ΜΚΟ που προγράμματά τους συγχρηματοδοτήθηκαν από την ΥΔΑΣ μεταξύ 2000-2010, με τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία για τη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων τους, μετά το 2000.

Ο αύξων αριθμός που αναγράφεται στη 2η στήλη αποτελεί τον αριθμό μητρώου με τον οποίο ενεγράφησαν οι ΜΚΟ που προγράμματά τους συγχρηματοδοτήθηκαν από την ΥΔΑΣ μεταξύ 2000-2010, στο Ειδικό Μητρώο ΜΚΟ και λοιπών Φορέων που τηρείται από την ΥΔΑΣ.

Παρά την προσπάθεια για επικαιροποίηση των στοιχείων των εγγεγραμμένων ΜΚΟ και λοιπών φορέων στο Ειδικό Μητρώο που τηρείται στην ΥΔΑΣ, ενδέχεται ορισμένα από τα αναγραφόμενα στοιχεία να μην είναι τα τρέχοντα. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας ( ΥΔΑΣ 4 – τηλ. 210-368 2143, δ/νση ηλ. ταχυδρομείου: ydas4[at]mfa.gr ) προκειμένου να προβούμε στην επικαιροποίηση τους.

Scroll to Top