Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018
Αρχική arrow ΥΔΑΣ arrow ΥΔΑΣ και εθελοντισμός arrow Συνεργασία μεταξύ ΥΔΑΣ και Κοινωνίας Πολιτών

Συνεργασία μεταξύ ΥΔΑΣ και Κοινωνίας Πολιτών

Η Κοινωνία των Πολιτών καλείται σήμερα στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας, να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία, τόσο σε επίπεδο διαμόρφωσης και αξιολόγησης των πολιτικών που υιοθετούνται, όσο και σε επίπεδο ανάληψης πρωτοβουλιών και διαμόρφωσης νέων μέσων σε τοπικό, περιφερειακό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Ταυτόχρονα, η εμφάνιση νέων κοινωνικών κινημάτων έρχεται να επιβεβαιώσει την ευρύτερη δυναμική που αποκτά η Κοινωνία των Πολιτών στη διαμόρφωση των διεθνών εξελίξεων.

Η δυναμική της σχέσης συνεργασίας μεταξύ ΥΔΑΣ και Κοινωνίας των Πολιτών αποτελεί έναν από τα γενεσιουργά στοιχεία της σύστασης της Υπηρεσίας. Η ΥΔΑΣ αναγνωρίζει ειδικότερα:

  • την ανάγκη για την ευρύτερη συμμετοχή των ΜΚΟ και των άλλων φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της αναπτυξιακής διπλωματίας
  • τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ΜΚΟ, όπως την ευελιξία τους, το υψηλό αίσθημα ευθύνης και τον επαγγελματισμό τους, τη σημασία των δράσεων και των προγραμμάτων, που υλοποιούν, τη καλή γνώση των τοπικών συνθηκών και των κοινωνιών, τη δυνατότητα αναλήψεως συνεργασιών με διεθνείς και τοπικούς εταίρους
  • την ανάγκη για οικονομική αυτοδυναμία και αυτοτέλεια των ΜΚΟ, την ανάγκη ενίσχυσης των δράσεών τους και τον σεβασμό του δικαιώματος της πλήρους ανεξαρτησίας τους από κρατικούς ή ημικρατικούς και ιδιωτικούς φορείς
  • την ανάγκη μιας γόνιμης συνεργασίας με τις ελληνικές ΜΚΟ και τους άλλους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία θα στηρίζεται στη διαφάνεια, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στην ορθολογική χρήση των δημοσίων πόρων.

Δείτε το προωθητικό video της ΥΔΑΣ

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Attica Authentic Marathon

RSS 2.0