Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018
Τετάρτη, 12 Σεπτέμβριος 2012

Νομοθετικό Πλαίσιο ΥΔΑΣ

Η ίδρυση της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ)-Hellenic Aid του Υπουργείου Εξωτερικών ικανοποίησε την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας και λειτουργίας ενός εξειδικευμένου εθνικού φορέα διαμόρφωσης και υλοποίησης αναπτυξιακής πολιτικής στο Υπουργείο Εξωτερικών  κατά το πρότυπο όλων σχεδόν των κρατών-μελών της ΕΕ.

Η ΥΔΑΣ συστήθηκε το 1999 βάσει του άρθρου 18 Ν. 2731/1999 (ΦΕΚ 138Α/5-7-1999) «Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις». Τον Σεπτέμβριο 2000 τέθηκε σε ισχύ και το Π.Δ. 224/2000 (ΦΕΚ 193Α/6-9-2000) με θέμα την "Οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών".

Το 2002 με το Π.Δ. 159/2002 (ΦΕΚ 140Α/14-6-2002) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Εξωτερικών και σύσταση Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών και Αναπτυξιακής Συνεργασίας στο Υπουργείο Εξωτερικών» η ΥΔΑΣ καθίσταται ο κύριος φορέας σχεδιασμού, διαμόρφωσης και συντονισμού της συνολικής πολιτικής της Ελληνικής αναπτυξιακής συνεργασίας.

Δείτε το προωθητικό video της ΥΔΑΣ

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Attica Authentic Marathon

RSS 2.0