Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Αίτηση εγγραφής στο ειδικό μητρώο ΜΚΟ

Τετάρτη, 12 Σεπτέμβριος 2012

Για την εγγραφή των Μ.Κ.Ο. στο «Ειδικό Μητρώο των Μ.Κ.Ο.» το οποίο τηρείται στην Διεύθυνση ΥΔΑΣ-4 απαιτούνται τα εξής:

  • Υποβολή ειδικής αίτησης από την ενδιαφερόμενη ΜΚΟ.
  • Κατάθεση του εγγεγραμμένου στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου της έδρας της Μ.Κ.Ο. καταστατικού της  ή επικυρωμένου φωτοαντιγράφου του.
  • Κατάθεση βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια φορολογική αρχή, ή επικυρωμένου αντιγράφου της.
  • Παρουσίαση της οργανωτικής δομής της Μ.Κ.Ο., τόσο σε επίπεδο Διοίκησης, όσο και σε επίπεδο επιχειρησιακής λειτουργίας της (π.χ. υπάρχων μηχανισμός οικονομικού ελέγχου, οργανόγραμμα της Μ.Κ.Ο. κτλ.), προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα δραστηριοποίησης της Οργάνωσης σε θέματα διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Επίσης, σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Δ.Σ. της, από τα οποία να προκύπτει η εμπειρία τους σε θέματα διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας.
  • Για τις μη νεοσυσταθείσες ΜΚΟ, κατάθεση επικυρωμένων αντιγράφων, της αναλυτικής κατάστασης εσόδων- εξόδων των δύο προηγούμενων ετών, που συνυποβάλλεται με τη φορολογική δήλωση.
  • Kατάθεση εγγράφων, προγραμμάτων ή άλλων στοιχείων και βεβαιώσεων, από τα οποία να προκύπτει -τουλάχιστον διετής- διεθνής εμπειρία της Μ.Κ.Ο. [για τις μη νεοσυσταθείσες Μ.Κ.Ο.] ή των μελών της [για τις νεοσυσταθείσες Μ.Κ.Ο.] σχετικά με την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων, που αφορούν στην παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας προς τους πληθυσμούς αναπτυσσόμενων χωρών.
  • Κατάθεση [εφόσον υπάρχουν] εγγράφων ή άλλων στοιχείων, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι η Μ.Κ.Ο. έχει χρηματοδοτηθεί από υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Διεθνών Οργανισμών και Φορέων ή έχει υπογράψει «συνεταιριστικές συμβάσεις» με το ECHO της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους εξειδικευμένους φορείς.


Προσοχή:
Ο φάκελος με την αίτηση εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο ΜΚΟ και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, από εκπρόσωπο της ενδιαφερόμενης ΜΚΟ, στα γραφεία της ΥΔΑΣ 4 Διεύθυνσης είτε αποστέλλεται ταχυδρομικά.

Δείτε το προωθητικό video της ΥΔΑΣ

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Attica Authentic Marathon

RSS 2.0