Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018
Αρχική arrow Διεθνές πλαίσιο και αναπτυξιακή πολιτική arrow Διεθνές πλαίσιο arrow Ευρωπαϊκή Ένωση arrow Συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ για το Ρόλο του Ιδιωτικού Τομέα στην Ανάπτυξη

Συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ για το Ρόλο του Ιδιωτικού Τομέα στην Ανάπτυξη

Πέμπτη, 09 Φεβρουάριος 2017

Με τα εν λόγω Συμπεράσματα, τα οποία υιοθετήθηκαν την 23η Ιουνίου 2014, ήτοι επί ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, το Συμβούλιο χαιρετίζει και οριοθετεί τις αρχές και προτεραιότητες της συναφούς Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναφέρεται στην ενίσχυση: (α) της στήριξης της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα (private sector development) στις χώρες-εταίρους (partner countries) της ΕΕ, λαμβάνοντας υπ'όψιν τη σημασία, μεταξύ άλλων, του διαλόγου επί πολιτικών (policy dialogue) και του κοινωνικού διαλόγου (social dialogue), του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Corporate Social Responsibility/CSR) και της Συνοχής των Πολιτικών για την Ανάπτυξη (Policy Coherence for Development/PCD) και (β) της συνδρομής του ιδιωτικού τομέα (private sector engagement) στην ανάπτυξη. Έτσι, αναγνωρίζεται η σημασία του ρόλου του ιδιωτικού τομέα ως προς τη μείωση της φτώχειας (poverty reduction), τη βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable development) και τη μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμούς (inclusive growth). Οι τρόποι ενίσχυσης του ρόλου του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη εξειδικεύθηκαν περαιτέρω με τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ της 12ης Δεκεμβρίου 2014, τα οποία υιοθετήθηκαν επί ιταλικής Προεδρίας.

Σχετικές ιστοσελίδες:

-http://ec.europa.eu/europeaid/sectors/economic-growth/private-sector-development_en

-https://ec.europa.eu/europeaid/european-commission-communication-com2014263-stronger-role-private-sector-achieving-inclusive-and_en

-http://www.csreurope.org/ (για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)

Council conclusions on the role of the private sector in development

Council conclusions on a stronger role of the private sector in development cooperation: An action oriented perspective

Δείτε το προωθητικό video της ΥΔΑΣ

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Attica Authentic Marathon

RSS 2.0