Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018
Αρχική arrow Προγράμματα arrow Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης

Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης

Τετάρτη, 12 Σεπτέμβριος 2012

Η ΥΔΑΣ αποστέλλει, μία φορά κάθε χρόνο «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» προς Υπουργεία, Ν.Π, ΜΚΟ, Πανεπιστήμια κλπ. για να αποστείλουν προτάσεις προγραμμάτων/έργων προς αξιολόγηση. Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται οι στόχοι πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας για το έτος, οι Τομείς Προτεραιότητας της βοήθειας, οι Χώρες Προτεραιότητας, σε σχέση με τους MDGs, καθώς και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας υποβολής των προτάσεων.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αρχικά, οι προτάσεις προγραμμάτων/έργων αξιολογούνται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της ΥΔΑΣ. Σε δεύτερο στάδιο, εξετάζονται από την εννεαμελή γνωμοδοτική «Επιτροπή Πιστοποίησης και Αξιολόγησης των ΜΚΟ». Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση και αξιολόγηση όλων των δράσεων και προγραμμάτων των ΜΚΟ ή άλλων φορέων υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλα Υπουργεία ή φορείς του Δημοσίου, που διαχειρίζονται πόρους της διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας. Μέσω της ίδιας διαδικασίας υποβάλλονται στις αρμόδιες Δ/νσεις της ΥΔΑΣ, τόσο τα προγράμματα επείγουσας ανθρωπιστικής και επισιτιστικής βοήθειας όσο και τα προγράμματα αναπτυξιακής εκπαίδευσης.
Τα προγράμματα θα πρέπει :

  • Να είναι συμβατά με τις αρχές της DAC /ΟΟΣΑ και ειδικότερα των Στόχων της Χιλιετίας
  • Να εντάσσονται στους τομείς και στις χώρες προτεραιότητας της ελληνικής διμερούς κρατικής αναπτυξιακής συνεργασίας για το τρέχον έτος.


Tα κριτήρια αξιολόγησης των υποβαλλομένων προγραμμάτων εμπίπτουν σε ακόλουθες κατηγορίες:

  • Τυπικά κριτήρια αξιολόγησης, δηλαδή αυτά που αφορούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στην προκήρυξη.
  • Γενικά κριτήρια αξιολόγησης, δηλαδή αυτά που έχουν άμεση σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα η συγκεκριμένη δράση/πρόγραμμα/έργο. Στην αξιολόγηση των προτάσεων λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη:
  1. Η συγχρηματοδότηση των προτεινόμενων προγραμμάτων από άλλους φορείς (κυρίως από διεθνείς οργανισμούς).
  2. Η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων από πλευράς ανθρωπιστικού ή αναπτυξιακού αποτελέσματος.
  3. Η ικανοποιητική προβολή της ελληνικής συνεισφοράς, τόσο στο τοπικό επίπεδο, ή και σε εθνικό επίπεδο, στη χώρα στην οποία υλοποιείται.
  • Ειδικότερα λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι:


Η επιχειρησιακή ικανότητα της Μ.Κ.Ο. να υλοποιήσει το έργο. Σε αυτή τη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται κριτήρια όπως:

1.1. Η προηγούμενη εμπειρία της Μ.Κ.Ο. στην περιοχή/χώρα υλοποίησης.
1.2. Η προηγούμενη εμπειρία της Μ.Κ.Ο. στο συγκεκριμένο τομέα του προτεινόμενου έργου.
1.3. Προσωπικό που μπορεί να υλοποιήσει το έργο (αριθμητικά και ποιοτικά στοιχεία), με καταγραφή αντίστοιχης εμπειρίας στη διαχείριση και στην υλοποίηση προτεινόμενων έργων.
1.4. Οικονομικά στοιχεία του οργανισμού, προηγούμενων χρήσεων (τελευταία 2 έτη), ιδιαίτερα σε σχέση με την εμπειρία του οργανισμού να υλοποιήσει και να διαχειρισθεί προγράμματα αντίστοιχου οικονομικού ύψους με αυτό του προτεινόμενου προγράμματος.
1.5. Η συνέπεια του οργανισμού στις συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη διαχείριση προγραμμάτων προηγούμενων ετών (τελικές, ενδιάμεσες και απολογιστικές εκθέσεις, αποτελέσματα επιτόπιων ελέγχων και αξιολογήσεων από πρεσβείες, αξιολογητές και ελεγκτές της ΥΔΑΣ)
1.6. (α) Η σύμφωνη γνώμη της πλησιέστερης Ελληνικής διπλωματικής Αρχής (Πρεσβείες ή Προξενεία), ως προς την αναγκαιότητα του έργου, κατόπιν σχετικού αιτήματος που θα υποβάλλεται από τους φορείς υλοποίησης σε αυτές και το οποίο θα συνοδεύεται, από:
α. Αντίγραφο του εγγράφου συμφωνίας με αξιόπιστη επιτόπια Μ.Κ.Ο. ή απουσία τούτου, από τοπική Δημοτική ή άλλη Αρχή.
β. Αντίγραφο εγγράφου επίσημης Κρατικής Αρχής της αποδέκτριας της βοήθειας χώρας, σε συνεργασία με την Μ.Κ.Ο., για την ανάγκη υλοποίησης του υποβαλλόμενου προγράμματος.
γ.Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα της υφιστάμενης κατάστασης), ώστε να παρέχουν πληρέστερη ενημέρωση στις Ελληνικές Διπλωματικές Αρχές για την παροχή της σύμφωνης γνώμης.
(β) Η συμφωνία των Κρατικών Αρχών ή Τοπικών Αρχών των αναπτυσσομένων χωρών για την ανάγκη υλοποίησης του έργου, πιστοποιείται από έγγραφο τους προς τον Ελληνικό φορέα υλοποίησης, στο οποίο θα αναφέρεται ότι το προτεινόμενο έργο είναι αναγκαίο για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
(γ) Η συνεργασία των Ελληνικών φορέων με αξιόπιστες τοπικές Μ.Κ.Ο. ή εν απουσία αυτών συνεργασία με τοπικές Δημοτικές Αρχές των αναπτυσσομένων χωρών, είναι επιβεβλημένη για την εξασφάλιση της εταιρικής συνεργασίας.
Στη περίπτωση που ο τοπικός συνεργάτης είναι Μ.Κ.Ο., ο Ελληνικός φορέας υλοποίησης θα πρέπει να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία για την τοπική Μ.Κ.Ο.
2.      Η συμμετοχή των δικαιούχων του προγράμματος στο σχεδιασμό της δράσης αποδεικνύεται από τη διαδικασία σχεδιασμού του προγράμματος και αντίστοιχη επιστολή τοπικού φορέα ή τοπικής Μ.Κ.Ο.
3.      Η συμμετοχή των τοπικών δικαιούχων στη διαδικασία υλοποίησης του υποβαλλόμενου προγράμματος/ δράσης/ έργου, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά καθώς και να δηλώνεται ο τρόπος με τον οποίο θα εμπλακούν στην υλοποίηση οι δικαιούχοι.
4.      Η διαδικασία οπτικοποίησης του προγράμματος ( visibility ) αποδεικνύεται από το σχεδιασμό αντίστοιχης επικοινωνιακής πολιτικής σε σχέση με τη δράση.
5.     Ο βαθμός βιωσιμότητας της ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση αναλύεται η δυνατότητα να συνεχίσει η ενέργεια μετά τη λήξη της χρηματοδότησης από την ΥΔΑΣ. Σε περιπτώσεις έργων ανοικοδόμησης ή και υποδομών, τότε θα πρέπει να υπάρχει έγγραφο από αρμόδια εθνική αρχή για τη χρήση του κτιρίου που πρόκειται να ανοικοδομηθεί και τη πρόθεση των αρχών να το συντηρήσουν. Σε δράσεις εκδημοκρατισμού ή ενίσχυσης των θεσμών, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο πως η συγκεκριμένη δράση θα συνεισφέρει μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα στην επίτευξη του σκοπού. Επίσης σε οικονομικού χαρακτήρα δράσεις θα πρέπει να υπάρχει σύντομη μελέτη βιωσιμότητας.
6.     Η σχέση ανάμεσα στην προτεινόμενη μεθοδολογία και το σκοπό της δράσης: Αναλύεται η δυνατότητα επίτευξης του σκοπού μέσα από τη μεθοδολογία που προτείνεται.
7.     H σχέση ανάμεσα στο χρονικό ορίζοντα και στην επίτευξη του σκοπού της δράσης (χρονοδιάγραμμα δράσεων).
8.     T α χαρακτηριστικά των επωφελούμενων από την ενέργεια: Για παράδειγμα, ο βαθμός που η ενέργεια ωφελεί λιγότερο ευνοημένες ομάδες, γεωγραφικά αποκλεισμένες, μειονότητες, γυναίκες κ.λ.π.
9.     Το προτεινόμενο κόστος του υποβληθέντος προγράμματος υπό το πρίσμα των ορίων του ετήσιου προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών για αναπτυξιακά προγράμματα, αλλά και η σχέση του προτεινόμενου από την Μ.Κ.Ο. κόστους με το εκτιμώμενο από την ΥΔΑΣ κόστος του ίδιου προγράμματος, όπως αυτό προκύπτει κατά την διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ
Η εκταμίευση της εγκεκριμένης χρηματοδότησης από την ΥΔΑΣ γίνεται σε δόσεις: Η α’ δόση αποτελεί προκαταβολή και δίνεται με την υπογραφή της σύμβασης η δεύτερη και τρίτη δόση δίνονται μετά την υποβολή της αντίστοιχης περιοδικής έκθεσης προόδου από τη ΜΚΟ και σε συνδυασμό με την εισήγηση της ελληνικής διπλωματικής αρχής.
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των δράσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας και καθοριστικό στοιχείο για την αξιολόγηση των ΜΚΟ και τη συνεχή βελτίωση της προσφερόμενης ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας. Παράλληλα, στελέχη της ΥΔΑΣ και μέλη των ελληνικών διπλωματικών αρχών εποπτεύουν και αξιολογούν την πορεία και το αποτέλεσμα χρηματοδοτούμενων δράσεων έκτακτης ανθρωπιστικής ή αναπτυξιακής βοήθειας.

Δείτε το προωθητικό video της ΥΔΑΣ

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Attica Authentic Marathon

RSS 2.0